Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!
Stranice su još uvijek u izradi, pa vas molimo za razumijevanje!
U saborskoj proceduri je nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb!
Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.
Djelatnost Centra određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/2013, 152/2014 i 99/2015).
S povjerenjem nam se obratite!
 

Categories

> Česta pitanja

česta pitanja

trebate pomoć

Stalna obavijest korisnicima:

informacije

Obavijest:

Početkom svakog mjeseca Centar za socijalnu skrb Trogir potražuje sredstva za isplatu novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sredstva se uvijek potražuju za mjesec unatrag (npr. sredstva u kolovozu za isplatu socijalnih prava iz srpnja).

Sredstva se ne mogu tražiti prije pravomoćnosti rješenja.

Isplata novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga se vrši nakon prispijeća sredstava od strane Ministarstva, a to je gotovo redovito početkom treće dekade mjeseca -oko 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Isplata naknade korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi moguća je na više načina, putem:

- tekućeg računa

- poštanske uputnice

NAPOMENA: svaki korisnik snosi sam troškove otvaranja i vođenja štedne knjižice i tekućeg računa, ukoliko se odluči na te mogućnosti.

O nama

O nama
Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.

Prema popisu stanovništva iz 2011 godine na području naše nadležnosti, ukupne veličine 460 km/2 živi 25.990 stanovnika i to 13.238 ženskih i 12.752 muških.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Trogir nalazi se u samom centru Grada Trogira na adresi Hrvatskih mučenika 6, gdje je smješteno samo računovodstvo. Sve ostale službe kao i Pisarnica - Protokol se nalaze na adresi Trogir, Kneza Trpimira 9 (istočni ulaz u grad Trogir blizu autobusnog kolodvora Trogir, a preko puta velikog parkinga koji se nalazi uz more).

Ravnateljica Centra je:
Jasna Jakus, mag.iur.

Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak, četvrtak i petak: od 8 do 11.00 sati

Utorak: od 8 do 11 sati i 12 do 14 sati

Srijedom ne radimo sa strankama.

Rad na terenu: svaki radni dan.
 
DEŽURSTVO:

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.

Centar za socijalnu skrb Trogir ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.
 
RADNICI CENTRA:

U Centru je zaposleno ukupno 15 radnika/ca . Od navedenog broja zaposlenih 11 je stručnih radnica i to 5 socijalnih radnica, 3 dipl. pravnice (jedna je ravnateljica), dipl. psihologica, socijal. pedagogica i upravna pravnica. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.

U Centru se obavljaju i administrativni, računovodstveno-financijski i pomoćno tehnički poslovi.

Uz izuzetak čistačice koja je zaposlena na pola radnog vremena, svi ostali djelatnici Centra su zaposleni u punom vremenu, te svi na neodređeno vrijeme.

Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA:

Centar za socijalnu skrb Trogir ima Stručno vijeće, koje čine svi stručni radnici Centra koji raspravljaju i ravnatelju daju prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom.

UPRAVNO VIJEĆE:

Članovi:

Ana Belas -predsjednica

Mirko Mamut -zamjenik predsjednice

Nenad Ugrina -predstavnik osnivača
Ivana Viljac - predstavnica županije
Katarina Katić - predstavnik djelatnika

 

više: Djelatnost

OBAVIJEST O PRESELJENJU I PROMJENI TELEFONA

 
informacije
 

OBAVIJEST O PRESELJENJU !

Od 01.studenog 2014. godine CZSS Trogir je djelomično preselio (osim Računovodstva i Protokola -pisarnice) na novu lokaciju KNEZA TRPIMIRA 9.(zgrada tzv. "Barbike", preko puta Parkinga kod Autobusnog kolodvora).
 
informacije
 

OBAVIJEST O IZMJENI BROJEVA TELEFONA I JOŠ JEDNOM DODATNOM BROJU TELEFAKSA !

Obavještavamo vas da je došlo do promjene telefonskih brojeva u CZSS Trogir (zbog djelomičnog preseljenja na novu lokaciju):
pa tako Ravnateljica koristi broj 021/797-386 (kojega je prije koristilo računovodstvo), a računovodstvo 021/881-080 (kojega je prije koristila ravnateljica).
Ostali brojevi 021/797-333 (obiteljska) i 021/881-988 (socijalni radnici) su ostali nepromijenjeni!

Broj faksa je ostao isti (na adresi sjedišta) 021/881-080, a uveden je još jedan faks (na novoj lokaciji) na broju ravnateljice 021/797-386.
Naš službeni e-mail Centra je:
e-mail: korisnik083@mdomsp.hr
dok je naša web stranica: www.czss-trogir.hr.

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

 

Objavljeno u Narodnim novinama dana 25.11.2020. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

Upravno vijeće

KLASA: 023-01/20-01/6

URBROJ: 2184/06-02/13-20-5

Trogir, 05.11.2020.g.

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93,29/97,147/99 i 35/08, 127/19), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 98/2019 i 64/2020) i čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Trogir, na sjednici održanoj dana 05.11.2020.g. donosi

O D L U K U

I

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelj-a/ice Centra za socijalnu skrb Trogir.

II

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93,29/97,147/99 i 35/08, 127/19), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 98/2019 i 64/2020) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, Upravno vijeće Centra temeljem svoje Odluke od 05.11.2020.g. raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelj-a/ice

Centra za socijalnu skrb Trogir

Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo,

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

- položen stručni ispit

- nepostojanje zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Trogir, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja centra sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- dokaz o stručnoj spremi

- potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca)

- potvrdu o položenom stručnom ispitu

- domovnicu

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana

- životopis.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine 121/07 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natjecati se mogu osobe obaju spolova.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat-i/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Trogir da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika br. 6, 21220 Trogir ili neposrednom predajom na adresu pisarnice Centra za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, Trogir, u zatvorenoj omotnici, sa naznakom « Javni natječaj za ravnatelj-a /icu – ne otvarati», u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

III

Natječaj će se objaviti u službenom glasilu RH - Narodnim Novinama, stranicama HZZZ -a, na web stranici Centra za socijalnu skrb Trogir kao i u dnevnim novinama - Slobodnoj Dalmaciji.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ana Belas, prof.predšk.odgoj

DOSTAVITI:

1. Računovodstvo

2. Evidencija

3. Pismohrana

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE -usluge edukacije

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela  za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/12

URBROJ: 2184/06-01/19-20-6

Trogir, 30.11.2020.g.

 

Temeljem čl.26. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za pružanje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj-zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

                                                                                       

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Uslugu edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za  projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

ENTHUSIASM j.d.o.o., Kneza Trpimira 14/A, Trogir – (cijena ponude bez PDV-a 13.000.00 kuna, PDV-e: 0,00 kuna, cijena ponude sa PDV-om: 13.000,00 kuna) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i bio jedini ponuditelj.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:

 1. ENTHUSIASM j.d.o.o. info@enthusiasm.hr
 1. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 2. Spis- ovdje
 3. Pismohrana

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih i strukturnih fondova

JAVNA NABAVA – USLUGE EDUKACIJE

Poziv za dostavu ponude za provođenje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela  za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

Jednostavna javna nabava Usluge edukacije za pružatelje usluge i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir Sretna obitelj - zdrav

PRILOG I - TROŠKOVNIK - usluge edukacije PDF

PRILOG II - Ponudbeni list javna nabava - edukacije PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

               T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/20-02/12    

URBROJ: 2184/06-01/19-20-3

Trogir, 20.11.2020.

 

Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za  za socijalnu skrb Trogir upućuje se

 

POZIV

Za dostavu ponude za provođenje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007 u sklopu Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

 • ENTHUSIASM j.d.o.o. za psihološku djelatnost i usluge, Kneza Trpimira 14/A, 21220 TROGIR, info@enthusiasm.hr,
 • Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Bužanova 10, 10000 Zagreb, info@centar-sirius.hr,
 • Društvo za psihološku pomoć, Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb, spa@dpp.hr,

da dostave Centru za socijalnu skrb Trogir ponudu, radi pružanja  Usluge edukacije za pružatelje usluge i edukacije za promicanje horizontalnih načela u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

OPĆI PODACI

 1. Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

Redni broj nabave: 1.3. konto 32379

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 16.000,00 HRK

Izvor planiranih sredstava:

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Glava 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 791011 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura

Konto: 32379

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE:

Predmetom nabave obuhvaćeno je održavanje 4 edukacije za pružatelje usluga i promociju horizontalnih načela, što pojedinačno uključuje intelektualne usluge, putne troškove za predavače/čice i osvježenja za polaznike.

Edukacije za pružatelje usluga odnose se na ranu intervenciju, savjetovanje i pomaganje, prvu socijalnu uslugu, boravak, psihosocijalnu podršku i obiteljsku medijaciju. Poseban je naglasak potrebno staviti na rad s djecom s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom i njihovim obiteljima te s djecom pod emocionalnim rizikom.

Horizontalna načela odnose se na:

- Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca

- Pristupačnosti za osobe s invaliditetom

- Održivi razvoj.

Pri provođenju edukacija potrebno je primjenjivati znakove vidljivosti projekta.

PONUDA

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog I)
 2. Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog II)
 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela.

Dokument ne smije biti stariji od mjesec dana od dana otvaranja ponuda. Dostavlja se neovjerena preslika dokumenta sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave. Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, njegova ponuda neće se razmatrati, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza ponuditelju nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 1. Rješenje nadležnog tijela o registraciji gospodarskog subjekta
 2. Popis relevantnih referenci vezanih za predmet nabave u posljednje dvije godine.

Način dostave ponude:

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja, na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, 21220 Trogir ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU (Edukacija za pružatelje usluga i edukacija za promicanje horizontalnih načela) – NE OTVARAJ“.

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju isključivo na navedenu adresu najkasnije do 26. studenoga 2020.g. do 15.00 sati.

Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele ponude te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Cijena ponude:

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

Kriterij za odabir ponude

Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena ponude.

Rok valjanosti ponude

60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za provođenju edukacije

Edukacije moraju biti provedene do 1.6.2022. godine.

Način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Naručitelj se obvezuje naručene i neosporno izvršene usluge platiti virmanom u zakonskom roku.

Naručeni poslovi moraju biti izvršeni u rokovima utvrđenim međusobnim ugovorom i ovim pozivom za dostavu ponuda.

Na računu mora biti naveden broj ugovora  prema kojem je naručena predmetna usluga.

Dodatne informacije i objašnjenja te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda.  Dodatne informacije i objašnjenja naručitelja će se objaviti na isti način kao i poziv za dostavu ponuda.

Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.

Jednostavna javna nabava Usluge edukacije za pružatelje usluge i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir Sretna obitelj - zdrav

PRILOG I - TROŠKOVNIK - usluge edukacije PDF

PRILOG II - Ponudbeni list javna nabava - edukacije PDF

ODLUKA O PRIVREMENOJ ORGANIZACIJI RADA i radnog vremena

O D L U K A
o privremenoj organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 030-01/20-01/2

URBROJ: 2184/06-01/19-20-3

Trogir, 02.11.2020.g.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, KLASA: 012-01/15-01/1 URBROJ: 2184/06-03/04-15-1 od 08.01.2015.g. i Upute Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, ovitelji i socijalne politike, Uprave za obitelj i socijalnu politiku KLASA: 550-06/20-11/34, URBROJ: 524-04-2-1-2/1-20-2 od 23.listopada 2020.g. u svezi rasporeda radnog vremena centara za socijalnu skrb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D L U K U

O privremenoj organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom odlukom utvrđuje se privremena organizacija rada u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

II.

Za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Centru za socijalnu skrb Trogir obavljat će se svi poslovi iz djelokruga rada centra za socijalnu skrb, s ukupnim brojem zaposlenika u propisanom radnom vremenu Centra za socijalnu skrb Trogir na način da će se

-poslovi računovodstva i nadalje obavljati na adresi Hrvatskih mučenika 6, Trogir, a

-poslovi stručne cjeline za djecu mlade i obitelj počevši od 02.studenog 2020.g. obavljati će se na adresi Hrvatskih mučenika 6, Trogir, dok će se

-ostali poslovi obavljati na adresi Kneza Trpimira 9, Trogir.

III.

Uredovno vrijeme rada sa strankama uređuje se na način da će se stranke primati na adresi Kneza Trpimira 9, Trogir: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak u vremenu od 07.30 sati do 11.00 sati.

Uredovno vrijeme rada sa strankama uređuje se na način da će se stranke primati na adresi Hrvatskih mučenika 6, Trogir: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak u vremenu od 11.30 sati do 15.00 sati.

Srijedom nema rada sa strankama.

Dnevni odmor u vremenu od 11.00 do 11.30 sati.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag.iur.

Dostaviti:

1. Svim radnicima – elektroničkim putem

2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir

3. Spis – ovdje

PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE ZA 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu promidžbenog materijala

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/9

URBROJ: 2184/06-01/19-20-6

Trogir, 28.10.2020.g.

Temeljem čl.26. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D L U K U

O odabiru najpovoljnije ponude za Izradu promidžbenog materijala za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj-zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Usluge izrade promidžbenog materijala za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

STUDIO HS INTERNET d.o.o. Kolodvorska 139, 31000 Osijek – (cijena ponude bez PDV-a 7.475,00 kuna, PDV-e: 1.868,75 kuna, cijena ponude sa PDV-om: 9.343,75 kuna) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:;

Svim ponuditeljima
WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
Spis- ovdje
Pismohrana

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih i strukturnih fondova

Natječaj -Nagrade za promicanje prava djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2020. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca i to: za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to: onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta, onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske, onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

 

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravi za obitelj i socijalnu politiku, do 24. listopada 2020. godine.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – glavni projekt

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije - glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/6

URBROJ:2184/06-01/19-20-8

Trogir, 06.10.2020.g.

 

Temeljem čl. 26 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i čl. 35 Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

ODLUKU

O odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir

 

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

 

˝ČIOVO˝ d.o.o. iz Trogira, Špira Puovića 16 OIB:53400429917  -  Cijena ponude bez PDV-a iznosi 51. 500,00 kn, Cijena ponude s PDV-om iznosi 64. 375,00 kn.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus mag.iur.

 

Dostaviti;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis – ovdje
 4. Pismohrana

 

OBAVIJEST O PRIJEMU STRANAKA

 

O B A V I J E S T

 

Slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj obavještavamo sve nove i sadašnje korisnike da prije dolaska u Centar za socijalnu skrb Trogir telefonskim ili elektroničkim putem kontaktiraju nadležnog stručnog radnika radi dogovora oko termina dolaska u Centar.
 

TELEFON:   021/ 881 – 988   
SOCIJALNE RADNICE

 

TELEFON:   021/ 797 – 333    
OBITELJSKO-PRAVNA ZAŠTITA

 

e-mail:   korisnik083@mdomsp.hr

 

Molimo suzdržite se od uobičajenog neverbalnog komuniciranja kao što je rukovanje i izbjegavajte bliži socijalni kontakt.

 

Također umoljavamo da prilikom dolaska koristite zaštitne maske.

 

Upućujemo sve stranke da ukoliko imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.2 C) da NE DOLAZE u prostorije Centra.

 

 

                                    Centar za socijalnu skrb Trogir

 

PREPORUKA OSOBNIH ODNOSA DJECE I RODITELJA

 

P R E P O R U K A   osobnih odnosa djece s roditeljima

 

Slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je NOVU PREPORUKU vezano uz održavanje osobnih odnosa djece smještene u udomiteljske obitelji, ustanove i kod dr. pružatelja socijalnih usluga s roditeljima i/ili članovima obitelji.

 

Sukladno važećim preporukama i uputama nadležnih tijela, uputno bi bilo ograničenje ostvarivanja osobnih odnosa, odnosno kontakata djece smještene u udomiteljskim obiteljima, ustanovama te kod drugih pružatelja socijalnih usluga s njihovim obiteljima te ih ostvarivati putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i sl.) slijedećih 30 dana.

 

Financijska izvješća za 2019.

CZSS Trogir -Socijalne pomoći i naknade 2006. – 2019.

 

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. - 2019.

Usporedba Izvršenja Proračuna 2006-2019 -sažeti prikaz -grafikoni

Referentna stranica ZR 2019 001

Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade I dio - od 2006.-2019.

Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade II dio - od 2006.-2019.

Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. - 2018.

Usporedba Izvršenja Proračuna 2006-2018 -sažeti prikaz -grafikoni

Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 001Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 002

OBAVIJEST O PRESELJENJU PISARNICE-PROTOKOLA

Poštovani,
od 17.09.2018. godine PISARNICA - PROTOKOL Centra za socijalnu skrb Trogir,
nalazi se na novoj adresi: 21220 TROGIR, KNEZA TRPIMIRA 9 (prizemlje) gdje su smješteni i svi socijalni radnici Centra.

Kontakt telefon: 021/349-901

Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

U Narodnim novinama broj 130/2017 objavljene su nove Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi koje se mogu vidjeti na ovom linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html .

Stupaju na snagu 30.12.2017. i 01.04.2018. godine.

Između ostalog izmjene se odnose na Osobnu invalidninu, Doplatak za pomoć i njegu, Roditelje njegovatelje i njegovatelje te novu socijalnu uslugu Obiteljske medijacije.

SUBVENCIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

UPUTE KORISNICIMA (zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine)

ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 

Uredbom o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata o načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb („Narodne novine“: broj 102/15) uređeno je da pravo na sufinanciranje troškova električne energije u iznosu do 200,00 kuna mjesečno ima ugroženi kupac kojem je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, a svoje pravo na subvenciju može ostvariti predajom kupona za subvencioniranje troškova električne energije u poslovnicama FINA-e.
 
Procijenjeno je da su se ostvarili uvjeti za provođenje subvencioniranja troškova električne energije bez korištenja kupona, te se pristupilo izradi nove Uredbe s ciljem pojednostavljivanja postupka ostvarivanja prava na subvenciju troškova električne energije.
 
Stoga vas obavještavamo da se od siječnja 2016. godine za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata korisnicima više neće izdavati kuponi. Prema prijedlogu Uredbe korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.
 

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Usvojene su izmjene i dopune ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI.

PROJEKT PROMICANJA UDOMITELJSTVA

 

 

Centar za socijalnu skrb Trogir

Mali smišni bombon

mali smišni bombon 

Projekt namijenjen promicanju udomiteljstva i širenju mreže udomitelja

 

Što je udomiteljstvo?

 Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju, obrazovanje te zadovoljavanje drugih potreba. Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj na način da korisnika prihvaća kao člana i uključuje ga u sve obiteljske aktivnosti i funkcioniranje obitelji.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji te se stoga u posljednje vrijeme  teži smještaju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Što je udomiteljska obitelj?

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj

Prema dobi korisnika postoji udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle osobe.

Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi do 18 godina, odnosno do završetka školovanja.

Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše 4 odrasle osobe.

Kako se postaje udomitelj?

 Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji moraju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i  punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, nadalje udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ili joj je izrečena mjera obiteljskopravne zaštite.

Nakon podnošenja zahtjeva za obavljanje  udomiteljstva i određene dokumentacije, udomitelji su dužni proći ciklus edukacije  te  završetkom edukacije  dobiju licencu/dozvolu za obavljanje udomiteljstva.

 

Zašto udomiteljstvo?

 Brojni su razlozi zbog kojih neka djeca ne mogu rasti uz svoje roditelje, ponekad je to zbog bolesti ili smrti roditelja, ponekad zbog zanemarivanja ili zlostavljanja zbog čega bi daljnji ostanak djeteta  bio za njega štetan. 

 Kada dijete ne može živjeti i rasti u svojoj primarnoj obitelji, zamjenska je obitelj najbolje rješenje. Dijete ima pravo odrastati u obitelji i samo u obitelji ono može dobiti individualiziranu skrb i toplinu te osjetiti pripadnost i podršku.

 Poznate osobe koje su odrasle u zamjenskoj obitelji

Eddie Murphy, glumac najpoznatiji po filmu „Policajac s Beverly Hillsa“

Nelson Mandela, južnoafrički predsjednik i dobitnik  Nobelove nagrade za mir.

Robert Zuber, novinar i voditelj

 

Udomiteljstvo je velika odgovornost, ali i veliki izazov koji daje novu kvalitetu našem životu.

 

Ukoliko ste zainteresirani za udomiteljstvo ili bi se htjeli  o tome detaljnije informirati, obratite nam se na tel. 021/797-333 ili 021/881-988, elektroničkom poštom na ekosta@mspm.hr ili dođite osobno!

ČESTA PITANJA VEZANA UZ UDOMITELJSTVO

 

Korisnici novčanih davanja -po općinama i vrstama

Obavijest o NOVIM propisima

informacije

Usvojen je te se i primjenjuje od 01.01.2014. godine novi Zakon o socijalnoj skrbi, a 06.06.2014. usvojen je i Obiteljski zakon , dok je u saborskoj proceduri još nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb što će značajno promijeniti i naše stranice koje ćemo odmah ažurirati nakon donošenja istih.

Novosti iz Ministarstva socijalne politike i mladih:

A5 ZMN LETAK STRANA 1A5 ZMN LETAK STRANA 2 

Dobrodošli na stranice CZSS Trogir

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir.  

trogir
Galerija slika Okrug

  Okrug -pogled na plažu Okrug -pogled na naselje

grb općine okrug 2
 • europa-flag
  01.07.2013.

  01.07.2013. godine Republika Hrvatska postala 28. ravnopravna članica Europske unije!

  Više
 • O-nama-80x80
  01.06.2012.

  01.06.2012. godine Centar za socijalnu skrb Trogir počeo sa radom kao nova i samostalna ustanova (nakon reorganizacije)!

  Više

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Javna nabava

 

Javna nabava

Pristup informacijama

 

Pristup informacijama

 

Kont@kti

 

kontakti

 

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!