Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!
Stranice su još uvijek u izradi, pa vas molimo za razumijevanje!
U saborskoj proceduri je nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb!
Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.
Djelatnost Centra određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/2013, 152/2014 i 99/2015).
S povjerenjem nam se obratite!
 

Categories

> Česta pitanja

česta pitanja

trebate pomoć

Stalna obavijest korisnicima:

informacije

Obavijest:

Početkom svakog mjeseca Centar za socijalnu skrb Trogir potražuje sredstva za isplatu novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sredstva se uvijek potražuju za mjesec unatrag (npr. sredstva u kolovozu za isplatu socijalnih prava iz srpnja).

Sredstva se ne mogu tražiti prije pravomoćnosti rješenja.

Isplata novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga se vrši nakon prispijeća sredstava od strane Ministarstva, a to je gotovo redovito početkom treće dekade mjeseca -oko 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Isplata naknade korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi moguća je na više načina, putem:

- tekućeg računa

- poštanske uputnice

NAPOMENA: svaki korisnik snosi sam troškove otvaranja i vođenja štedne knjižice i tekućeg računa, ukoliko se odluči na te mogućnosti.

O nama

O nama
Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.

Prema popisu stanovništva iz 2011 godine na području naše nadležnosti, ukupne veličine 460 km/2 živi 25.990 stanovnika i to 13.238 ženskih i 12.752 muških.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Trogir nalazi se u samom centru Grada Trogira na adresi Hrvatskih mučenika 6, gdje je smješteno samo računovodstvo. Sve ostale službe kao i Pisarnica - Protokol se nalaze na adresi Trogir, Kneza Trpimira 9 (istočni ulaz u grad Trogir blizu autobusnog kolodvora Trogir, a preko puta velikog parkinga koji se nalazi uz more).

Ravnateljica Centra je:
Jasna Jakus, mag.iur.

Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak, četvrtak i petak: od 8 do 11.00 sati

Utorak: od 8 do 11 sati i 12 do 14 sati

Srijedom ne radimo sa strankama.

Rad na terenu: svaki radni dan.
 
DEŽURSTVO:

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.

Centar za socijalnu skrb Trogir ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.
 
RADNICI CENTRA:

U Centru je zaposleno ukupno 15 radnika/ca . Od navedenog broja zaposlenih 11 je stručnih radnica i to 5 socijalnih radnica, 3 dipl. pravnice (jedna je ravnateljica), dipl. psihologica, socijal. pedagogica i upravna pravnica. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.

U Centru se obavljaju i administrativni, računovodstveno-financijski i pomoćno tehnički poslovi.

Uz izuzetak čistačice koja je zaposlena na pola radnog vremena, svi ostali djelatnici Centra su zaposleni u punom vremenu, te svi na neodređeno vrijeme.

Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA:

Centar za socijalnu skrb Trogir ima Stručno vijeće, koje čine svi stručni radnici Centra koji raspravljaju i ravnatelju daju prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom.

UPRAVNO VIJEĆE:

predsjednica: Ana Belas -predstavnica osnivača

zamjenica predsjednice: Katarina Šimundža -predstavnica osnivača

Članovi:

Mario Gruić -predstavnik osnivača
Marin Nevešćanin - predstavnik županije
Milivoj Vranješ - predstavnik djelatnika

 

više: Djelatnost

OBAVIJEST O PRESELJENJU I PROMJENI TELEFONA

 
informacije
 

OBAVIJEST O PRESELJENJU !

Od 01.studenog 2014. godine CZSS Trogir je djelomično preselio (osim Računovodstva i Protokola -pisarnice) na novu lokaciju KNEZA TRPIMIRA 9.(zgrada tzv. "Barbike", preko puta Parkinga kod Autobusnog kolodvora).
 
informacije
 

OBAVIJEST O IZMJENI BROJEVA TELEFONA I JOŠ JEDNOM DODATNOM BROJU TELEFAKSA !

Obavještavamo vas da je došlo do promjene telefonskih brojeva u CZSS Trogir (zbog djelomičnog preseljenja na novu lokaciju):
pa tako Ravnateljica koristi broj 021/797-386 (kojega je prije koristilo računovodstvo), a računovodstvo 021/881-080 (kojega je prije koristila ravnateljica).
Ostali brojevi 021/797-333 (obiteljska) i 021/881-988 (socijalni radnici) su ostali nepromijenjeni!

Broj faksa je ostao isti (na adresi sjedišta) 021/881-080, a uveden je još jedan faks (na novoj lokaciji) na broju ravnateljice 021/797-386.
Naš službeni e-mail Centra je:
e-mail: korisnik083@mdomsp.hr
dok je naša web stranica: www.czss-trogir.hr.

OBAVIJEST O NAJPOVOLJNIJOJ PONUDI ZA NABAVKU DETEKTORA METALA

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
T R O G I R
KLASA: 031-07/19-01/1
URBROJ: 2184/06-03/08-19-18
Trogir, 05.09.2019.g.

Temeljem čl.23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D L U K U
O odabiru najpovoljnije ponude za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Trogir

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

RUBIN – PROMET d.o.o., Zemunička ulica 4, 10000 Zagreb
– cijena ponude bez PDV-a 15.300,00, Iznos PDV-a 3.825,00, Cijena ponude s PDV-om 19.125,00

Uputa o pravnom lijeku:
Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

Ravnateljica:
Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:;
1. Svim ponuditeljima
2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
3. Spis- ovdje
4. Pismohrana

NATJEČAJ ZA PRAVNIKA/ICU – na neodređeno vrijeme

Natječaj objavljen u Narodnim Novinama dana 11.09.2019. godine,  NN 85/2019, (5198), oglasni dio, natječaji za radna mjesta, 11.9.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
TROGIR
Trogir, Hrvatskih mučenika 6
KLASA: 112-02/19-01/4
URBROJ:2184/06-01/19-19-2
Trogir, 06.09.2019.g.

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim sluižbama (NN br. 128/17) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, a uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/19-02/402, URBROJ: 519-04-2-1-2/6-19-2, od 26. kolovoza 2019., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:
pravnik/ica – 1 izvršitelj/ica
uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
• 12 mjeseci radnog staža na poslovima pravnika
• položen stručni ispit
• da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17)

Uz pisanu prijavu koja mora sadržavati i adresu elektroničke pošte, kandidati su dužni priložiti:
• životopis (vlastoručno potpisan)
• preslik domovnice
• preslik diplome
• preslik osobne iskaznice
• preslik vozačke dozvole
• preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
• potvrdu o radnom iskustvu na stručnim poslovima pravnika ( preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadržava vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
• potvrda o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i /ili ispis elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa o radnom stažu i njegovom trajanju koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti kod zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze (rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja, evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisana člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Minitarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).
Na stručnog radnika koji u vrijeme prijave na natječaj u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određene za pripravnički staž, primijenit će se odredbe članka 217. Zakona o socijalnoj skrbi samo u onom slučaju kad se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava sve tražene uvjete.
Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.
Izabrani kandidat prima se u radni odnos uz obvezan probni rok od šest (6) mjeseci.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u ''Narodnim novinama'', s naznakom: ''Prijava na javni natječaj – pravnik'' na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Centar za socijalnu skrb Trogir pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pismenom provjerom znanja i/ili provođenjem intervjua), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonskim putem. Ako kandidat ne pristupi pismenoj provjeri znanja i/ili provođenju intervjua, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Trogir

POZIV -PONUDE ZA NABAVKU DETEKTORA METALA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU PROLAZNOG DETEKTORA METALA (PORTALA) I RUČNOG DETEKTORA METALA

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 031-07/19-01/1

URBROJ: 2184/06-01/19-19–3

Trogir, 22.08.2019.g.

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se

POZIV

Za dostavu ponude za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

EUROKOD Pisačić d.o.o., 10110 ZAGREB, Rudeška 16
eurokod@eurokod.hr
Bravarija „Piljek“, Mirkovec 75, 49223 Sv. Kr. Začretje ( info@piljek.hr ) 
Electronic Security doo, Kroz Smrdečac 7, 21000 Split ( info@ess-split.hr )
PROTEKTA d.o.o., Ivana Šibla 9, 10000 Zagreb ( info@protekta.hr )

da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Trogir, radi nabavke prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala

Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

Adresa elektroničke pošte: korisnik083@mdomsp.hr

Opis predmeta nabave: prolazni detektor metala (portala) i ručni detektor metala

Planirana vrijednost nabave može iznositi najviše do 30.000 kuna s PDV-om
Uvjeti nabave – Ponuda treba sadržavati
Rok izvršenja, način i mjesto
Postavljanje uređaja u funkciju u prostorijama Centra za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, od strane stručne i ovlaštene osobe u roku od osam dana po plaćenom računu, račun se ispostavlja na adresu Centra za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, s naznakom „Račun za predmet nabave: prolazni detektor metala i ručni detektor metala“
Cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV–a, cijena ponude s PDV-om
-jamstvo o ispravnosti uređaja
Ponuda treba sadržavati: ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), prijedlog Ugovora potpisan od strane ovlaštene osobe
Dostava ponude: od dana objave na web stranici Centra za socijalnu skrb Trogir, sa naznakom „Ponuda za detektore metala – ne otvaraj“ i to: preporučenom pošiljkom na adresu Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, osobno na adresu Kneza Trpimira 9, Trogir ili emailom na adresu elektroničke pošte korisnik083@mdomsp.hr, najkasnije do 30.08.2019.g. do 11.00 sati.
Kriterij za odabir ponude : najniža cijena
Odluka o odabiru ponude biti će dostavljena ponuditeljima nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za nabavku tražene robe.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.

OBAVIJEST

POŠTOVANI / POŠTOVANE

ZBOG TRAGIČNOG DOGAĐAJA KOJI SE DOGODIO DANA 09. SRPNJA 2019. U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR, DANA 10. SRPNJA 2019. I DANA 11. SRPNJA 2019.

NEĆE PRIMATI STRANKE/GRAĐANE

 

 

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir

Jasna Jakus, mag. iur.

Suosjećanje za gubitak kolegice i molitva za život kolege

Suosjećanje za gubitak kolegice i molitva za život kolege

Suosjećanje za kolegicom i molitva za kolegu

 
 
 
 

djelatnici Centra za socijalnu skrb Trogir


ODLUKA O ODABIRU PONUDE -IDEJNO RJEŠENJE

Odluka o odabiru -idejno rješenje 001

CZSS Trogir -Socijalne pomoći i naknade 2006. – 2018.

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. - 2018.

Usporedba Izvršenja Proračuna 2006-2018 -sažeti prikaz -grafikoni

Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 001Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 002

OBAVIJEST O PRESELJENJU PISARNICE-PROTOKOLA

Poštovani,
od 17.09.2018. godine PISARNICA - PROTOKOL Centra za socijalnu skrb Trogir,
nalazi se na novoj adresi: 21220 TROGIR, KNEZA TRPIMIRA 9 (prizemlje) gdje su smješteni i svi socijalni radnici Centra.

Kontakt telefon: 021/349-901

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2018. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini.

Natječaj je objavljen dana 14. rujna 2018. godine u Narodnim novinama, a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 01. listopada 2018. godine.

Link na objavljeni Natječaj u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

U Narodnim novinama broj 130/2017 objavljene su nove Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi koje se mogu vidjeti na ovom linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html .

Stupaju na snagu 30.12.2017. i 01.04.2018. godine.

Između ostalog izmjene se odnose na Osobnu invalidninu, Doplatak za pomoć i njegu, Roditelje njegovatelje i njegovatelje te novu socijalnu uslugu Obiteljske medijacije.

SUBVENCIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

UPUTE KORISNICIMA (zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine)

ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 

Uredbom o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata o načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb („Narodne novine“: broj 102/15) uređeno je da pravo na sufinanciranje troškova električne energije u iznosu do 200,00 kuna mjesečno ima ugroženi kupac kojem je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, a svoje pravo na subvenciju može ostvariti predajom kupona za subvencioniranje troškova električne energije u poslovnicama FINA-e.
 
Procijenjeno je da su se ostvarili uvjeti za provođenje subvencioniranja troškova električne energije bez korištenja kupona, te se pristupilo izradi nove Uredbe s ciljem pojednostavljivanja postupka ostvarivanja prava na subvenciju troškova električne energije.
 
Stoga vas obavještavamo da se od siječnja 2016. godine za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata korisnicima više neće izdavati kuponi. Prema prijedlogu Uredbe korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.
 

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Usvojene su izmjene i dopune ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI.

PROJEKT PROMICANJA UDOMITELJSTVA

 

 

Centar za socijalnu skrb Trogir

Mali smišni bombon

mali smišni bombon 

Projekt namijenjen promicanju udomiteljstva i širenju mreže udomitelja

 

Što je udomiteljstvo?

 Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju, obrazovanje te zadovoljavanje drugih potreba. Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj na način da korisnika prihvaća kao člana i uključuje ga u sve obiteljske aktivnosti i funkcioniranje obitelji.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji te se stoga u posljednje vrijeme  teži smještaju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Što je udomiteljska obitelj?

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj

Prema dobi korisnika postoji udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle osobe.

Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi do 18 godina, odnosno do završetka školovanja.

Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše 4 odrasle osobe.

Kako se postaje udomitelj?

 Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji moraju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i  punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, nadalje udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ili joj je izrečena mjera obiteljskopravne zaštite.

Nakon podnošenja zahtjeva za obavljanje  udomiteljstva i određene dokumentacije, udomitelji su dužni proći ciklus edukacije  te  završetkom edukacije  dobiju licencu/dozvolu za obavljanje udomiteljstva.

 

Zašto udomiteljstvo?

 Brojni su razlozi zbog kojih neka djeca ne mogu rasti uz svoje roditelje, ponekad je to zbog bolesti ili smrti roditelja, ponekad zbog zanemarivanja ili zlostavljanja zbog čega bi daljnji ostanak djeteta  bio za njega štetan. 

 Kada dijete ne može živjeti i rasti u svojoj primarnoj obitelji, zamjenska je obitelj najbolje rješenje. Dijete ima pravo odrastati u obitelji i samo u obitelji ono može dobiti individualiziranu skrb i toplinu te osjetiti pripadnost i podršku.

 Poznate osobe koje su odrasle u zamjenskoj obitelji

Eddie Murphy, glumac najpoznatiji po filmu „Policajac s Beverly Hillsa“

Nelson Mandela, južnoafrički predsjednik i dobitnik  Nobelove nagrade za mir.

Robert Zuber, novinar i voditelj

 

Udomiteljstvo je velika odgovornost, ali i veliki izazov koji daje novu kvalitetu našem životu.

 

Ukoliko ste zainteresirani za udomiteljstvo ili bi se htjeli  o tome detaljnije informirati, obratite nam se na tel. 021/797-333 ili 021/881-988, elektroničkom poštom na ekosta@mspm.hr ili dođite osobno!

ČESTA PITANJA VEZANA UZ UDOMITELJSTVO

 

Korisnici novčanih davanja -po općinama i vrstama

Obavijest o NOVIM propisima

informacije

Usvojen je te se i primjenjuje od 01.01.2014. godine novi Zakon o socijalnoj skrbi, a 06.06.2014. usvojen je i Obiteljski zakon , dok je u saborskoj proceduri još nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb što će značajno promijeniti i naše stranice koje ćemo odmah ažurirati nakon donošenja istih.

Novosti iz Ministarstva socijalne politike i mladih:

A5 ZMN LETAK STRANA 1A5 ZMN LETAK STRANA 2 

Dobrodošli na stranice CZSS Trogir

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir.  

trogir
Galerija slika Okrug

  Okrug -pogled na plažu Okrug -pogled na naselje

grb općine okrug 2
 • europa-flag
  01.07.2013.

  01.07.2013. godine Republika Hrvatska postala 28. ravnopravna članica Europske unije!

  Više
 • O-nama-80x80
  01.06.2012.

  01.06.2012. godine Centar za socijalnu skrb Trogir počeo sa radom kao nova i samostalna ustanova (nakon reorganizacije)!

  Više

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Javna nabava

 

Javna nabava

Pristup informacijama

 

Pristup informacijama

 

Kont@kti

 

kontakti

 

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!