korisnik083@socskrb.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 112-02/21-01/1
URBROJ:2184/06-02/13-21-2
Trogir, 14.06.2021.g.

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim sluižbama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, a vezano za Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/570, URBROJ: 524-08-01-01/4-21-1, od 27. svibnja 2021., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica
uz probni rad od 6 mjeseci

 Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • 12 mjeseci radnog staža na poslovima socijalnog radnika
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 ,138/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu s vidljivom e-mail adresom kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik vozačke dozvole
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik dopusnice za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • potvrdu o radnom iskustvu na stručnim poslovima socijalnog radnika (uvjerenje/potvrda poslodavca ili preslike ugovora o radu)
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ispis elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa o radnom stažu i njegovom trajanju koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (pisana izjava ili drugi dokaz)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti kod zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisana člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Minitarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.

Izabrani kandidat prima se u radni odnos uz obvezan probni rad od šest (6) mjeseci.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u ”Narodnim novinama”, s naznakom: ”Prijava na javni natječaj – socijalni radnik” poštom – preporučeno na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir ili osobno na adresu pisarnice Kneza Trpimira 9, 21220 Trogir.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Trogir pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pismenom provjerom znanja i/ili provođenjem intervjua), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem dostavljene e-mail adrese.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Centar za socijalnu skrb Trogir može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Trogir

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
PDF datoteka
Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content