↓Aktivnosti↓

1. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

2. SOCIJALNE USLUGE

                                                  3. POSVOJENJE

                                                  4. UDOMITELJSTVO

5. POSREDOVANJE U POSTUPKU RAZVODA BRAKA

6. RASPOLAGANJE IMOVINOM MALODOBNOG DJETETA

7.  SKRBIŠTVO

8. ZAŠTITA DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

9. ZAŠTITA DJECE S TJELESNIM ILI MENTALNIM OŠTEĆENJIMA

_____________________________________________________________________________________________________________________

          PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi :

1. ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA -ZMN

2. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

3. PRAVO NA TROŠKOVE OGRIJEVA

4. NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA

5. JEDNOKRATNE NAKNADE

6. NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

7. OSOBNA INVALIDNINA

8. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

9. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

10. NAKNADA DO ZAPOSLENJA

11. SOCIJALNE USLUGE

 

 

Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj:157/13).

 

GDJE SE OSTVARUJU ?

Ostvaruju se u centrima za socijalnu skrb i jedinicama lokalne samouprave prema prebivalištu korisnika.

TKO  PODNOSI ZAHTJEV ?

Zahtjev može podnijeti sam korisnik  ili član njegove obitelji.

KAKO  ?

Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno dolaskom u Centar gdje se dobiju sve informacije o vrstama pomoći,načinu i uvjetima za njihovo  ostvarivanje. Korisnik će biti informiran i o mogućnostima ostvarivanja prava izvan sustava socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb  dužan je kada ima saznanja,  pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i osigurati adekvatnu skrb osobama koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim potrebama.

 

KORISNICI  SOCIJALNE SKRBI

– samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom,   primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
– dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete sa teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koji se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
– trudnica ili roditelj s djetetom do godinu dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život,
– obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
– odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
– odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
– osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
– osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
– beskućnik
– druge osobe koje ispunjavaju  uvjete  propisane ovim Zakonom.
____________________________________________________________________________________________________________________

 

       S  O  C  I  J  A  L  N  E     U  S  L  U  G  E              

 

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života  u zajednici. Mogu se pružiti tijekom duljeg razdoblja ili privremeno,ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu,mlade,obitelj i odrasle osobe,uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Socijalne usluge po Zakonu o socijalnoj skrbi su:

1. PRVA SOCIJALNA USLUGA(informiranje,prepoznavanje i početna procjena potreba)

2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE

3. POMOĆ U KUĆI

4. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

5. RANA INTERVENCIJA

6. POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I   REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)

7. BORAVAK

8. SMJEŠTAJ

9. ORGANIZIRANO STANOVANJE

 

Prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama. Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici i kod drugih pružatelja usluga po Zakonu o socijalnoj skrbi  ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu.

____________________________________________________________________________________________________________________

Posvojenje

Posvojenje je oblik obiteljsko-pravne zaštite djece koji djetetu omogućuje odrastanje i odgoj u sigurnom obiteljskom okruženju, a posvojiteljima roditeljstvo i osnivanje obitelji. Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva između posvojitelja i posvojenika, te sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze.

Dijete se može posvojiti ako su oba roditelja, ili jedini roditelj (u slučaju da dijete nema upisano majčinstvo ili očinstvo) dali pristanak na posvojenje njihova djeteta.

 

Pristanak roditelja nije potreban ako je:

a) roditelj/roditelji lišeni roditeljske skrbi

b) roditelj/roditelji potpuno lišen poslovne sposobnosti

Tko može biti posvojitelj?

– osoba u dobi od najmanje 21 godine

– osoba starija od posvojenika najmanje 18 godina

– hrvatski državljanin (iznimno i stranac, ako je to od osobite koristi za dijete)

– osoba koja nije lišena roditeljske skrbi

– osoba koja nije lišena poslovne sposobnosti

– osoba čije dosadašnje ponašanje i osobine ukazuju na dobre roditeljske sposobnosti

Dijete mogu posvojiti bračni drugovi zajednički, ili samo jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga.

Dijete može posvojiti osoba koja nije u braku ako je to od osobite koristi za dijete.

Posvojitelji se upisuju u maticu rođenih kao roditelji. Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja i krvnih srodnika posvojitelja, odnosno nastaje između posvojitelja i njihovih srodnika s jedne strane, te posvojenika i njegovih potomaka, s druge strane, neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti što iz toga proizlaze.

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta.

Ako je dijete navršilo dvanaest godina, za zasnivanje posvojenja, promjenu osobnog imena i narodnosti, te upis posvojitelja kao roditelja, potreban je njegov pristanak. 

Postupak za posvojenje:

Osobe koje žele posvojiti dijete upućuju molbu za posvojenje djeteta te zatražiti od centra za socijalnu skrb svojega prebivališta mišljenje o podobnosti za posvojenje.

Podobnost za posvojenje utvrđuju stručni radnici centra za socijalnu skrb (socijalni radnik, psiholog i pravnik) u postupku psihosocijalne obrade koja se sastoji od više razgovora sa svim članovima stručnog tima, a obuhvaća intervju i psihološko testiranje bračnih drugova, odnosno osobe koja je podnijela zahtjev, posjete podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja, uvid u dokumentaciju, te razgovor s bližim krvnim srodnicima i prijateljima bračnih drugova, odnosno osobe koja je podnijela zahtjev. Tijekom postupka stručni tim centra procijenit će dosadašnje ponašanje, kao i osobna svojstva osobe koja želi posvojiti dijete.

Ispitati će motivaciju i stvarne razloge za posvojenje, provjeriti će odnose u braku potencijalnih posvojitelja te odnose s drugim članovima obitelji i širim životnim okruženjem, ispitat će temperament, karakterne osobine, interese, kulturni i obrazovni nivo, te stambene i materijalne prilike kao i uvjete i način života podnositelja zahtjeva.

Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se socijalna anamneza i mišljenje psihologa, te zajedničko stručno mišljenje o podobnosti za posvojenje.

S pozitivnim mišljenjem posvojitelji se mogu obratiti i drugim centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj radi posvojenja djeteta.

U postupku zasnivanja posvojenja posvojitelji trebaju osigurati i dokumente kojima dokazuju da ispunjavaju sve zakonske pretpostavke za posvojenje:

– domovnica

– vjenčani list i rodni list

– liječnička potvrdu o tjelesnom i duševnom zdravlju

– uvjerenje o nekažnjavanju

– uvjerenje o poslovnoj sposobnosti

– dokaz da nisu lišeni roditeljske skrbi

– potvrda o plaći ili drugom prihodu i imovini

Ukoliko je od izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje do pokretanja postupka proteklo više od godine dana, centar za socijalnu skrb koji provodi postupak za posvojenje preispitat će jesu li se promijenile okolnosti.

Pravomoćnu odluku o posvojenju centar za socijalnu skrb dostavlja nadležnom matičaru.

Svi podaci o posvojenju službena su tajna.

Centar za socijalnu skrb vodi spise predmeta posvojenja, a uvid u iste dopustit će se punoljetnom posvojeniku na njegov zahtjev, te bližim krvnim srodnicima posvojenika samo ako centar za socijalnu skrb pribavi pristanak punoljetnog posvojenika.

Postupak za posvojenje provodi po službenoj dužnosti centar za socijalnu skrb na čijem području nadležnosti je prebivalište ili boravište djeteta.

Posvojenje djeteta iz druge države/ posvojenje djeteta od stranih državljana:

Hrvatski državljani mogu posvojiti dijete u drugoj državi/zemlji samo po propisima koji vrijede u toj zemlji. Posvojenje ima pravni učinak ako je odluku o posvojenju potvrdio nadležni sud Republike Hrvatske, nakon čega posvojeno dijete dobiva hrvatsko državljanstvo.

Kako bi hrvatski državljani jednostavnije mogli posvojiti dijete iz drugih zemalja, Ministarstvo socijalne politike i mladih provelo je pripremne radnje za ratifikaciju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (Haag, 1993). Strani državljani mogu posvojiti dijete u Republici Hrvatskoj samo ako je to od osobite koristi za dijete.

_________________________________________________________________________________________   

udomiteljstvo

 

Udomiteljstvo

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.
Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj.
Ako dijete ili odrasla osoba ne može živjeti u vlastitoj obitelji , tada je smještaj u udomiteljsku obitelj najbolji izbor.

Prema potrebama korisnika koji se smještavaju postoji:
-tradicionalno udomiteljstvo
-specijalizirano udomiteljstvo
-hitno udomiteljstvo
-povremeno udomiteljstvo

Prema statusu udomitelja postoji:
-nesrodničko udomitljhstvo
-srodničko udomiteljstvo

Prema dobi korisnika postoji:
-udomiteljstvo za djecu
-udomiteljstvo za odrasle osobe

Udomljavanje djece
Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ,mentalnim intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima odnosno s problemima u ponašanju.

Udomljavanje odraslih osoba
U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima.

Na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Trogir postoji potreba za udomiteljima za sve navedene kategorije korisnika djece i odraslih osoba.

 

Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi od 0 do 18 godina života odnosno do završetka školovanja.
Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare , nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj.
Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.

Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.

 

OSOBE ZAINTERESIRANE ZA UDOMITELJSTVO

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.
Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA:

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

2. DOMOVNICA

3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)

4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)

5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne članove obitelji)

6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za članove obitelji koji ostvaruju navedena  primanja), ili potvrda HZZ-a o primanju naknade za nezaposlene

7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja nekretnine) ili preslika UGOVORA O NAJMU STAMBENOG PROSTORA (za trajanje od najmanje 4 godine)

8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)

9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom

10. OIB za sve punoljetne članove obitelji

 

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.
Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

 

ČESTA PITANJA VEZANA UZ UDOMITELJSTVO

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih skupina s kojima Centar radi su i djeca i mladi s problemima u ponašanju i djeca i mladi počinitelji kaznenih djela prekršaja.

Centar za socijalnu skrb postupa:

 • po službenoj dužnosti ukoliko je obitelj već u tretmanu Centa ili se zbog drugih razloga utvrdi da su kod djece prisutni problemi u ponašanju
 • po zahtjevu roditelja koji su zbog odgojnih problema zatražili pomoć Centra
 • po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (škole, zdravstvene ustanove, policija, odvjetništvo, sudovi)
 • po prijavama osoba iz obitelji, susjedstva, čak i na temelju anonimnih prijava s dostupnim podacima o ugrožavanju djetetovih interesa, neprimjerenih postupaka roditelja i problema djece.

 

Opće postupanje prema djeci i mladima

Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta postupanje Centra započinje pozivom djetetu i roditeljima na razgovor.

Tijekom prvog razgovora prikupljaju se osnovne informacije o djetetu, njegovim problemima i poteškoćama u obitelji, te se procjenjuju potrebe djeteta i obitelji na temelju kojih se poduzimaju daljnje mjere u cilju zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djeteta.

U postupku procjenjivanja obavlja se izvid u domu u kojem dijete živi te po potrebi razgovor sa školom, obiteljskim liječnikom, specijaliziranim zdravstvenim ustanovama i svima onima koji u svakom pojedinačnom slučaju mogu pomoći da se stvori cjelovita slika o problemima, ali i mogućnostima djeteta i njegovih roditelja za prevladavanje nastalih problema.

Mjere koje će Centar poduzeti ovise o vrsti i težini utvrđenog problema, životnoj dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe, obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i odgojne kapacitete roditelja.

Ovisno o tome, djeca i roditelji mogu biti obuhvaćeni savjetodavnim radom stručnjaka Centra, mogu se uputiti i nekom od specijaliziranih stručnjaka u različitim ustanovama ili udrugama koje se bave zaštitom djece.
Roditeljima se može izreći upozorenje na nedostatke u odgoju uz konkretne prijedloge za ispravljanje tih nedostataka.

Ukoliko je roditeljima potrebna duža i kontinuirana pomoć u odgoju i stjecanju boljih roditeljskih vještina moguće je izreći mjeru nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi.

Provođenjem ove mjere stručnjaci koje odredi Centar pružaju pomoć i podršku roditeljima i djeci u njihovom domu. Osim toga roditelje je moguće uputiti u školu za roditelje ili u tretman drugih stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili obitelj iskazuju.

Svakom slučaju pristupa se individualizirano te se za svako dijete i njegovu obitelj izrađuje pojedinačni program postupanja.

 

Počinitelji kaznenih djela i prekršaja

Ukoliko se radi o počiniteljima kaznenih djela/prekršaja uz sve navedene okolnosti u obzir se uzima i težina kaznenog djela i odnos prema počinjenom djelu, te se temeljem toga predlažu posebne obveze u postupku posredovanja ili izricanje odgojnih mjera.

Osim Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona koji predstavljaju osnovu i nude mjere za postupanje prema djeci i mladima s problemima u ponašanju za postupanje, zakonsku osnovu za postupanje prema počiniteljima kaznenih djela i prekršaja uporište nalazimo u:

 • Zakonu o sudovima za mladež
 • Zakonu o prekršajima
 • Zakonu o izvršavanju kaznenih sankcija prema maloljetnicima
 • Kaznenom zakonu

 

S obzirom na dob počinitelja prekršaja ili kaznenih djela razlikujemo:

 • djecu do 14 godina (kazneno neodgovorna kojima se ne mogu izricati prekršajne ili kaznene sankcije)
 • maloljetnike: 14 do 18 godina (dodatno se dijele: na mlađe -do 16 godina i starije maloljetnike)
 • mlađe punoljetnike: 18-21 godine (koje prepoznaje Zakon o sudovima za mladež, ali ne i Prekršajni zakon) kojima se mogu izricati kazne prema Kaznenom zakonu, ali i maloljetničke sankcije.

 

U sudskom se postupku maloljetnicima mogu izreći različite odgojne mjere, a starijim maloljetnicima i kazna maloljetničkog zatvora.

Mjere nisu vremenski definirane po izricanju, postoji minimalni i maksimalni rok, a ovisno o rezultatima izvršavanja mogu se predložiti izmjene i obustave mjere.

Centar je ovisno o vrsti odgojne mjere, zadužen za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje i/ili praćenje izvršavanja mjera, rad s roditeljima, ali i psihosocijalnu i drugu podršku neko vrijeme nakon izvršenih mjera (posttretmanski prihvat).

 

Postupanje u slučaju nasilja među djecom i maloljetnicima

Informacije o počinjenju nasilja među djecom i maloljetnicima Centar za socijalnu skrb najčešće dobije od škole ili policije, ali nam se jednako tako mogu obratiti i roditelji, susjedi i drugi.

Po prijemu takve informacije Centar stupa u kontakt s počiniteljem nasilja i sa žrtvom. Počinitelj se poziva u Centar zajedno s roditeljima, informira ih se o posljedicama takvog ponašanja ali utvrđuje i okolnosti obiteljskog života, roditeljske kompetencije, razvoj i sveukupno ponašanje maloljetnika s ciljem pružanja odgovarajuće stručne pomoći bilo u Centru ili uključivanjem u različite programe koji nude pomoć i podršku u modificiranju nasilničkog ponašanja..

Na razgovor se poziva i žrtva s roditeljem. Pružaju im se informacije o pravima i mogućnostima zaštite te im se nudi stručna pomoć u prevladavanju stresa izazvanog zlostavljanjem.

 

Prevencija

Iskustvo u radu s djecom s problemima u ponašanju ali i brojna istraživanja ukazuju na važnost provođenja aktivnosti usmjerenih na prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih i rano otkrivanje problema. Upravo je rano otkrivanje poteškoća u ponašanju i pravovremeni rad s djecom najdjelotvorniji način sprječavanja učestalosti i trajanja poteškoća ponašanja i njihovog prelaska u stalan model ponašanja.

Djeca koja odrastaju u tzv. rizičnim obiteljima (nekompetentni roditelji, neujednačeni roditeljski postupci, zanemarivanje i zlostavljanje djece, roditelji s psihičkim problemima ili društveno neprihvatljivog ponašanja) češće iskazuju probleme u ponašanju.

Stoga Centar, kada ima o tome saznanja, poduzima mjere obiteljsko pravne zaštite. U tom je smislu značajna mjera nadzora nad roditeljskom skrbi koju provode vanjski suradnici Centra i predstavlja pomoć roditeljima obitelji u njihovim roditeljskim ulogama i obiteljskim odnosima.

Prvi problemi u ponašanju javljaju se u blažoj formi u ranijoj školskoj dobi te je to pravo vrijeme za rad s roditeljima i djecom .

Centar na ovom području surađuje sa:

 • Odgojno obrazovnim ustanovama,
 • Zdravstvenim ustanovama,
 • Obiteljskim centrom
 • Policijom,
 • Pravosuđem,
 • Udrugama civilnog društva i vjerskim zajednicama i pojedincima koje se bave djecom i obitelji,
 • Lokalnom upravom i
 • Nadležnim ministarstvima.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!