Posvojenje

 

Posvojenje

 
Posvojenje je oblik obiteljsko-pravne zaštite djece koji djetetu omogućuje odrastanje i odgoj u sigurnom obiteljskom okruženju, a posvojiteljima roditeljstvo i osnivanje obitelji. Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva između posvojitelja i posvojenika, te sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze.

Dijete se može posvojiti ako su oba roditelja, ili jedini roditelj (u slučaju da dijete nema upisano majčinstvo ili očinstvo) dali pristanak na posvojenje njihova djeteta.

 

Pristanak roditelja nije potreban ako je:

a) roditelj/roditelji lišeni roditeljske skrbi

b) roditelj/roditelji potpuno lišen poslovne sposobnosti

Tko može biti posvojitelj?

– osoba u dobi od najmanje 21 godine

– osoba starija od posvojenika najmanje 18 godina

– hrvatski državljanin (iznimno i stranac, ako je to od osobite koristi za dijete)

– osoba koja nije lišena roditeljske skrbi

– osoba koja nije lišena poslovne sposobnosti

– osoba čije dosadašnje ponašanje i osobine ukazuju na dobre roditeljske sposobnosti

Dijete mogu posvojiti bračni drugovi zajednički, ili samo jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga.

Dijete može posvojiti osoba koja nije u braku ako je to od osobite koristi za dijete.

Posvojitelji se upisuju u maticu rođenih kao roditelji. Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja i krvnih srodnika posvojitelja, odnosno nastaje između posvojitelja i njihovih srodnika s jedne strane, te posvojenika i njegovih potomaka, s druge strane, neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti što iz toga proizlaze.

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta.

Ako je dijete navršilo dvanaest godina, za zasnivanje posvojenja, promjenu osobnog imena i narodnosti, te upis posvojitelja kao roditelja, potreban je njegov pristanak. 

Postupak za posvojenje:

Osobe koje žele posvojiti dijete upućuju molbu za posvojenje djeteta te zatražiti od centra za socijalnu skrb svojega prebivališta mišljenje o podobnosti za posvojenje.

Podobnost za posvojenje utvrđuju stručni radnici centra za socijalnu skrb (socijalni radnik, psiholog i pravnik) u postupku psihosocijalne obrade koja se sastoji od više razgovora sa svim članovima stručnog tima, a obuhvaća intervju i psihološko testiranje bračnih drugova, odnosno osobe koja je podnijela zahtjev, posjete podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja, uvid u dokumentaciju, te razgovor s bližim krvnim srodnicima i prijateljima bračnih drugova, odnosno osobe koja je podnijela zahtjev. Tijekom postupka stručni tim centra procijenit će dosadašnje ponašanje, kao i osobna svojstva osobe koja želi posvojiti dijete.

Ispitati će motivaciju i stvarne razloge za posvojenje, provjeriti će odnose u braku potencijalnih posvojitelja te odnose s drugim članovima obitelji i širim životnim okruženjem, ispitat će temperament, karakterne osobine, interese, kulturni i obrazovni nivo, te stambene i materijalne prilike kao i uvjete i način života podnositelja zahtjeva.

Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se socijalna anamneza i mišljenje psihologa, te zajedničko stručno mišljenje o podobnosti za posvojenje.

S pozitivnim mišljenjem posvojitelji se mogu obratiti i drugim centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj radi posvojenja djeteta.

U postupku zasnivanja posvojenja posvojitelji trebaju osigurati i dokumente kojima dokazuju da ispunjavaju sve zakonske pretpostavke za posvojenje:

– domovnica

– vjenčani list i rodni list

– liječnička potvrdu o tjelesnom i duševnom zdravlju

– uvjerenje o nekažnjavanju

– uvjerenje o poslovnoj sposobnosti

– dokaz da nisu lišeni roditeljske skrbi

– potvrda o plaći ili drugom prihodu i imovini

Ukoliko je od izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje do pokretanja postupka proteklo više od godine dana, centar za socijalnu skrb koji provodi postupak za posvojenje preispitat će jesu li se promijenile okolnosti.

Pravomoćnu odluku o posvojenju centar za socijalnu skrb dostavlja nadležnom matičaru.

Svi podaci o posvojenju službena su tajna.

Centar za socijalnu skrb vodi spise predmeta posvojenja, a uvid u iste dopustit će se punoljetnom posvojeniku na njegov zahtjev, te bližim krvnim srodnicima posvojenika samo ako centar za socijalnu skrb pribavi pristanak punoljetnog posvojenika.

Postupak za posvojenje provodi po službenoj dužnosti centar za socijalnu skrb na čijem području nadležnosti je prebivalište ili boravište djeteta.

Posvojenje djeteta iz druge države/ posvojenje djeteta od stranih državljana:

Hrvatski državljani mogu posvojiti dijete u drugoj državi/zemlji samo po propisima koji vrijede u toj zemlji. Posvojenje ima pravni učinak ako je odluku o posvojenju potvrdio nadležni sud Republike Hrvatske, nakon čega posvojeno dijete dobiva hrvatsko državljanstvo.

Kako bi hrvatski državljani jednostavnije mogli posvojiti dijete iz drugih zemalja, Ministarstvo socijalne politike i mladih provelo je pripremne radnje za ratifikaciju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (Haag, 1993). Strani državljani mogu posvojiti dijete u Republici Hrvatskoj samo ako je to od osobite koristi za dijete.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!