Socijalne usluge

 

       S  O  C  I  J  A  L  N  E     U  S  L  U  G  E              

 

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života  u zajednici. Mogu se pružiti tijekom duljeg razdoblja ili privremeno,ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu,mlade,obitelj i odrasle osobe,uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Socijalne usluge po Zakonu o socijalnoj skrbi su:

1. PRVA SOCIJALNA USLUGA(informiranje,prepoznavanje i početna procjena potreba)

2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE

3. POMOĆ U KUĆI

4. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

5. RANA INTERVENCIJA

6. POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I   REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)

7. BORAVAK

8. SMJEŠTAJ

9. ORGANIZIRANO STANOVANJE

 

Prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama. Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici i kod drugih pružatelja usluga po Zakonu o socijalnoj skrbi  ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu.

 

                        1. PRVA  SOCIJALNA USLUGA

 Prva socijalna usluga obuhvaća informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba,početnu procjenu mogućnosti  korisnika te podršku i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi.

Ovu uslugu pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb.

 

                     2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE

2.1. SAVJETOVANJE I POMAGANJE POJEDINCU  je socijalna usluga sustavne stručne pomoći kojom se pojedincu pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi,obitelji i društvu.Savjetovanje i pomaganje pruža se korisniku radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću,starošću,smrti člana obitelji,invalidnošću,teškoćama u razvoju,uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka  u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga ,zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi kao i u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Radi prevladavanja poteškoća u komunikaciji i mobilnosti gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja u postupcima ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi.

2.2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE OBITELJI je socijalna usluga koja obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja  u odgoju i skrbi za djecu,te osposobljavanje obitelji  za funkcioniranje u svakodnevnom životu. Uključuje podršku obitelji ,intenzivnu podršku obitelji  u krizi i dugoročni rad s članovima obitelji  usmjeren na poboljšanje  obiteljskih odnosa. Uključuje i psihološku pripremu djeteta za odlazak roditelja na izdržavanje kazne zatvora te za kontakte djeteta s roditeljem zatvorenikom u penalnoj ustanovi.

Usluga intenzivne podrške obitelji u krizi  je savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga koja se pruža  obitelji u krizi kao i udomiteljskoj obitelji s ciljem unapređivanja obiteljskih odnosa ,prevladavanja kriznih situacija  i usvajanja znanja  i vještina za uspješno roditeljstvo odnosno udomiteljstvo. Provodi  se nakon sveobuhvatne procijene  obiteljskih rizika,snaga i potreba,u skladu s planom promjene i planom intervencija kojima se u vremenski ograničenom razdoblju od najduže 6 mjeseci očekuje osnaživanje obitelji za promjenu i osposobljavanje roditelja za skrb o djeci u obitelji.

Uslugu savjetovanja i pomaganja pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb,centra za pružanje usluga u zajednici i drugih pružatelja usluga iz Zakona o socijalnoj skrbi (čl.169.),te fizičke osobe (čl.172.Zakona o socijalnoj skrbi) koje pružaju usluge savjetovanja u savjetovalištu,u suradnji s drugim pružateljima usluga  u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.

 

                                     3. POMOĆ  U  KUĆI

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje:

– starijoj osobi kojoj je prema procijeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe

-osobi kojoj je zbog tjelesnog,mentalnog,intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe

-osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

-organiziranje prehrane(nabava i dostava obroka u kuću)

-obavljanje kućnih poslova

-održavanje osobne higijene

-zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

                               4. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA                   

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva  rehabilitaciju koja potiče razvoj  kognitivnih,funkcionalnih,komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika. Priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju odrasloj osobi s invaliditetom,ovisniku,žrtvi obiteljskog nasilja  te svim drugim osobama u potrebi,prema procijeni stručnog tima centra za socijalnu skrb.

Psihosocijalna podrška može se pružati individualno ili grupno,a može je pružati dom socijalne skrbi,centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga po Zakonu o socijalnoj skrbi. Pruža se u obitelji korisnika odnosno udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno  ili kod pružatelja usluga do šest sati tjedno,a ne više od dva sata dnevno.

Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na uslugu psihosocijalne podrške na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti,trajanju i učestalosti usluge.

Obrazac: ZAHTJEV -PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA za dijete s teškoćama u razvoju

                                5. RANA  INTERVENCIJA                                           

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima,udomiteljima ,kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Pruža se u njihovoj obitelji ili kod pružatelja usluga a radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu,ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene  djelatnosti, u trajanju do 5 sati tjedno. Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju,razvojni rizik ili razvojne poteškoće u pravilu do 3.godine života,a najdulje do navršene 7.godine života djeteta.

Obrazac: ZAHTJEV -RANA INTERVENCIJA za dijete s teškoćama u razvoju
  

6. POMOĆ PRI  UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)                         

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih  predškolskih ili školskih ustanova (integracija) je socijalna usluga koja se pruža  odgajateljima,učiteljima  i nastavnicima  u predškolskim i školskim ustanovama. Centar za socijalnu skrb priznaje uslugu  nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove  i pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge,a može se odrediti u trajanju do 5 sati tjedno. Ovu uslugu pružaju dom socijalne skrbi,centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga  prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

Obrazac: ZAHTJEV -USLUGA POMOĆI PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)
za dijete s teškoćama u razvoju

                                        7. BORAVAK                                               

Boravak je socijalna usluga  koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak može trajati  od 6 do 10 sati,a poludnevni  boravak od 4 do 6 sati dnevno,u kojem vremenu se osigurava zadovoljenje  životnih potreba korisnika pružanjem usluga  prehrane,održavanja osobne higijene,brige o zdravlju,čuvanja,odgoja,njege,radnih aktivnosti,psihosocijalne rehabilitacije,organiziranja slobodnog vremena,organiziranog prijevoza,ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu,više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Obrazac: ZAHTJEV -USLUGA BORAVKA za dijete s teškoćama u razvoju

                                               8. SMJEŠTAJ                                               

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja,prehrane, njege,brige o zdravlju ,socijalnog rada,psihosocijalne rehabilitacije,fizikalne terapije,radne terapije ,radnih aktivnosti ,aktivnog provođenja vremena,odgoja i obrazovanja ,ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Smještaj se može priznati kao :

1.   PRIVREMENI  SMJEŠTAJ (priznaje se u kriznim situacijama,radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa,radi smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i u drugim slučajevima propisanim zakonom o socijalnoj skrbi. Ne može se pružati u obiteljskom domu.

 a)privremeni smještaj u kriznim situacijama –priznaje se djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji,odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi,beskućniku,trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta,djeci i odraslim osobama –žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima ,odraslim osobama kojima je ugrožen život,zdravlje i sigurnost uslijed bolesti ,nemoći,ovisnosti  ili socijalne isključenosti. Smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj osigura na drugi način,a najduže do 6 mjeseci.

b)privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa –priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom,djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi ovisnoj o alkoholu,drogi,kockanju i drugim oblicima ovisnosti,radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa koji obuhvaćaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vještina.

Privremeni smještaj može se priznati roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koje je upućeno na kraći rehabilitacijski program,radi njegovog aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnog programa ,prema utvrđenoj procjeni  i programu pružatelja usluga,ali najduže do 15 dana kalendarske godine.

Privremeni smještaj može trajati dok traje potreba,a najduže do:

godinu dana za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom

tri godine za dijete i mlađu punoljetnu osobu  s problemima u ponašanju i osobu ovisnu o alkoholu,kockanju i drugim oblicima ovisnosti.

c)privremeni smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi-priznaje se djetetu,a posebno mlađem od 7 godina samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu,dok traje potreba ,a najdulje do 6 mjeseci. Ako interesi djeteta zahtijevaju uslugu privremenog smještaja  čiji roditelji zbog bolesti,neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti  brinuti se o djetetu,privremeni smještaj može trajati najdulje godinu dana.

d)privremeni smještaj u drugim slučajevima priznaje se:

 – djetetu i odrasloj osobi,radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja,odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba,a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine,

-privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili školskih praznika priznaje se djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom smještenoj u dom socijalne skrbi,centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga po zakonu o socijalnoj skrbi,radi stjecanja iskustva obiteljskog okruženja pod uvjetima propisanim zakonom o socijalnoj skrbi,

-djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite  ili udomiteljske obitelji (može trajati dok traje potreba,a najduže do 6 mjeseci),

-djetetu i odrasloj  osobi radi pripreme na izvaninstitucijsku  skrb (može trajati dok traje potreba,a najduže do 6 mjeseci),

-djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom  najdulje do 21 godine života  radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta,ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta (može trajati dok traje potreba za redovitim školovanjem).

 

2.  DUGOTRAJNI  SMJEŠTAJ priznaje se :

-korisniku kojemu je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljenje drugih životnih potreba,

-djetetu bez roditelja,djetetu koje roditelji  zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti  priznaje se dugotrajni smještaj u udomiteljskoj obitelji,obiteljskom domu ili organiziranom stanovanju

-osobi s invaliditetom,tjelesnim, mentalnim,intelektualnim ili osijetilnim oštećenjem,sukladno dobi,vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucionalnih oblika skrbi,

-funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi  kojoj je zbog trajnih  promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,

-osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi  u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti  primjenom drugih prava  iz socijalne skrbi ili na drugi način,

Dugotrajni smještaj neće se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju,kojoj pomoć i njegu mogu  pružiti  članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način  te  osobi koja svojim prihodom ili imovinom može u cijelosti podmiriti troškove smještaja.

Obrazac: ZAHTJEV -USLUGA SMJEŠTAJA za dijete s teškoćama u razvoju

                       9. ORGANIZIRANO  STANOVANJE

Organizirano stanovanje je socijalna  usluga  kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili privremenu pomoć stručne ili druge osobe,u stanu ili izvan stana,osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne,radne,kulturne,obrazovne,rekreacijske i druge  potrebe.

Organiziranim stanovanjem smatra se i stanovanje u zajednici  stambenih jedinica koje se nalaze na istoj lokaciji. U jednoj stambenoj jedinici može stanovati najviše osam korisnika.

Obrazac: ZAHTJEV -ORGANIZIRANO STANOVANJE za dijete s teškoćama u razvoju

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!