Zaštita djece s poremeć. u ponašanju

Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih skupina s kojima Centar radi su i djeca i mladi s problemima u ponašanju i djeca i mladi počinitelji kaznenih djela prekršaja.

Centar za socijalnu skrb postupa:

 • po službenoj dužnosti ukoliko je  obitelj već u tretmanu Centa ili se zbog drugih razloga utvrdi da su kod djece prisutni problemi u ponašanju
 • po zahtjevu roditelja koji su zbog odgojnih problema zatražili pomoć Centra
 • po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (škole, zdravstvene ustanove, policija, odvjetništvo, sudovi)
 • po prijavama osoba iz obitelji, susjedstva, čak i na temelju anonimnih prijava s dostupnim podacima o ugrožavanju djetetovih interesa, neprimjerenih postupaka roditelja i problema djece.

 

Opće postupanje prema djeci i mladima

Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta postupanje Centra započinje pozivom djetetu i roditeljima na razgovor.

Tijekom prvog razgovora prikupljaju se osnovne informacije o djetetu, njegovim problemima i poteškoćama u obitelji, te se procjenjuju potrebe djeteta i obitelji na temelju kojih se poduzimaju daljnje mjere u cilju zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djeteta.

U postupku procjenjivanja obavlja se izvid u domu u kojem dijete živi te po potrebi razgovor sa školom, obiteljskim liječnikom, specijaliziranim zdravstvenim ustanovama i svima onima koji u svakom pojedinačnom slučaju mogu pomoći da se stvori cjelovita slika o problemima, ali i mogućnostima djeteta i njegovih roditelja za prevladavanje nastalih problema.

Mjere koje će Centar poduzeti ovise o vrsti i težini utvrđenog problema, životnoj dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe, obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i odgojne kapacitete roditelja.

Ovisno o tome, djeca i roditelji mogu biti obuhvaćeni savjetodavnim radom stručnjaka Centra, mogu se uputiti i nekom od specijaliziranih stručnjaka u različitim ustanovama ili udrugama koje se bave zaštitom djece.
Roditeljima se može izreći upozorenje na nedostatke u odgoju uz konkretne prijedloge za ispravljanje tih nedostataka.

Ukoliko je roditeljima potrebna duža i kontinuirana pomoć u odgoju i stjecanju boljih roditeljskih vještina moguće je izreći mjeru nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi.

Provođenjem ove mjere stručnjaci koje odredi Centar pružaju pomoć i podršku roditeljima i djeci u njihovom domu. Osim toga roditelje je moguće uputiti u školu za roditelje ili u tretman drugih stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili obitelj iskazuju.

Svakom slučaju pristupa se individualizirano te se za svako dijete i njegovu obitelj izrađuje pojedinačni program postupanja.

 

Počinitelji kaznenih djela i prekršaja

Ukoliko se radi o počiniteljima kaznenih djela/prekršaja uz sve navedene okolnosti u obzir se uzima i težina kaznenog djela i odnos prema počinjenom djelu, te se temeljem toga predlažu posebne obveze u  postupku posredovanja ili izricanje odgojnih mjera.

Osim Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona koji predstavljaju osnovu i nude mjere za postupanje prema djeci i mladima s problemima u ponašanju za postupanje, zakonsku osnovu za postupanje prema počiniteljima kaznenih djela i prekršaja uporište nalazimo u:

 • Zakonu o sudovima za mladež
 • Zakonu o prekršajima
 • Zakonu o izvršavanju kaznenih sankcija prema maloljetnicima
 • Kaznenom zakonu

 

S obzirom na dob počinitelja prekršaja ili kaznenih djela razlikujemo:

 • djecu do 14 godina (kazneno neodgovorna kojima se ne mogu izricati prekršajne ili kaznene sankcije)
 • maloljetnike: 14 do 18 godina (dodatno se dijele: na mlađe -do 16 godina i starije maloljetnike)
 • mlađe punoljetnike: 18-21 godine (koje prepoznaje Zakon o sudovima za mladež, ali ne i Prekršajni zakon) kojima se mogu izricati kazne prema Kaznenom zakonu, ali i maloljetničke sankcije.

 

U sudskom se postupku maloljetnicima  mogu  izreći različite odgojne mjere, a starijim maloljetnicima i kazna maloljetničkog zatvora.

Mjere nisu vremenski definirane po izricanju, postoji minimalni i maksimalni rok, a ovisno o rezultatima izvršavanja mogu se predložiti izmjene i obustave mjere.

Centar je ovisno o vrsti odgojne mjere, zadužen za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje i/ili praćenje izvršavanja mjera, rad s roditeljima, ali i psihosocijalnu i drugu podršku neko vrijeme nakon izvršenih mjera (posttretmanski prihvat).

 

Postupanje u slučaju nasilja među djecom i maloljetnicima

Informacije o počinjenju nasilja među djecom i maloljetnicima Centar za socijalnu skrb najčešće dobije od škole ili policije, ali nam se jednako tako mogu obratiti i roditelji, susjedi i drugi.

Po prijemu takve informacije Centar stupa u kontakt s počiniteljem nasilja i sa žrtvom. Počinitelj se poziva u Centar zajedno s roditeljima, informira ih se o posljedicama takvog ponašanja ali utvrđuje i okolnosti obiteljskog života, roditeljske kompetencije, razvoj i sveukupno ponašanje maloljetnika s ciljem pružanja odgovarajuće stručne pomoći bilo u Centru ili uključivanjem u različite programe koji nude pomoć i podršku u modificiranju nasilničkog ponašanja..

Na razgovor se poziva i žrtva s roditeljem. Pružaju im se informacije o pravima i mogućnostima zaštite te im se nudi stručna pomoć u prevladavanju stresa izazvanog zlostavljanjem.

 

Prevencija

Iskustvo u radu s djecom s problemima u ponašanju ali i brojna istraživanja ukazuju na važnost provođenja aktivnosti usmjerenih na prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih i rano otkrivanje problema. Upravo je rano otkrivanje poteškoća u ponašanju i pravovremeni rad s djecom  najdjelotvorniji način sprječavanja učestalosti i trajanja poteškoća ponašanja i njihovog prelaska u  stalan model ponašanja.

Djeca koja odrastaju u tzv. rizičnim obiteljima (nekompetentni roditelji, neujednačeni roditeljski postupci, zanemarivanje i zlostavljanje djece, roditelji s psihičkim problemima ili društveno neprihvatljivog ponašanja) češće iskazuju probleme u ponašanju.

Stoga Centar, kada ima o tome saznanja, poduzima mjere obiteljsko pravne zaštite. U tom je smislu značajna mjera nadzora nad roditeljskom skrbi  koju provode vanjski suradnici Centra i predstavlja pomoć roditeljima obitelji u njihovim roditeljskim ulogama i obiteljskim odnosima.

Prvi problemi u ponašanju javljaju se u blažoj formi u ranijoj školskoj dobi te je to pravo vrijeme za rad  s roditeljima i djecom .

Centar na ovom području surađuje sa:

 • Odgojno obrazovnim ustanovama,
 • Zdravstvenim ustanovama,
 • Obiteljskim centrom
 • Policijom,
 • Pravosuđem,
 • Udrugama civilnog društva i vjerskim zajednicama i pojedincima koje se bave djecom i obitelji,
 • Lokalnom upravom i
 • Nadležnim ministarstvima.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!