Djelatnost

Djelatnost
1. Općenito
2. Djelatnost
3. Unutarnji ustroj

_____________________________________________________________________________________________________________________
O nama

Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih..

Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.

Prema popisu stanovništva iz 2011 godine na području naše nadležnosti, ukupne veličine 460 km/2 živi 25.990 stanovnika i to 13.238 ženskih i 12.752 muških.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Trogir nalazi se u samom centru Grada Trogira na adresi Hrvatskih mučenika 6, gdje je smješteno samo računovodstvo. Sve ostale službe kao i Pisarnica – Protokol se nalaze na adresi Trogir, Kneza Trpimira 9 (istočni ulaz u grad Trogir blizu autobusnog kolodvora Trogir, a preko puta velikog parkinga koji se nalazi uz more).

Ravnateljica Centra je:
Jasna Jakus, mag.iur.

Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak, četvrtak i petak: od 8 do 11.00 sati

Utorak: od 8 do 11 sati i 12 do 14 sati

Srijedom ne radimo sa strankama.

Rad na terenu: svaki radni dan.

DEŽURSTVO:

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.

Centar za socijalnu skrb Trogir ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.

RADNICI CENTRA:

U Centru je zaposleno ukupno 15 radnika/ca . Od navedenog broja zaposlenih 11 je stručnih radnica i to 5 socijalnih radnica, 3 dipl. pravnice (jedna je ravnateljica), dipl. psihologica, socijal. pedagogica i upravna pravnica. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.

U Centru se obavljaju i administrativni, računovodstveno-financijski i pomoćno tehnički poslovi.

Uz izuzetak čistačice koja je zaposlena na pola radnog vremena, svi ostali djelatnici Centra su zaposleni u punom vremenu, te svi na neodređeno vrijeme.

Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA:

Centar za socijalnu skrb Trogir ima Stručno vijeće, koje čine svi stručni radnici Centra koji raspravljaju i ravnatelju daju prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom.

UPRAVNO VIJEĆE:

Članovi:

Ana Belas -predsjednica

Mirko Mamut -zamjenik predsjednice

Nenad Ugrina -predstavnik osnivača
Ivana Viljac – predstavnica županije
Katarina Katić – predstavnik djelatnika

_____________________________________________________________________________________________________________________

Djelatnost Centra određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016 i 130/2017).
siromaštvo2
Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,

2. provodi izvršenja rješenja,

3. vodi propisane očevidnike,

4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,

5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu,

6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,

8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,

9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,

10. vodi evidenciju posvojitelja.

 

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

 


Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,

2. obavlja stručno-analitičke poslove,

3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,

4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,

5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike

6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,

7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave

8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi

9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,

10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,

11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,

12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,

13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,

14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,

15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

 

Organizacija rada Centra

Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb Trogir, organiziraju se ovisno o vrsti, veličini, srodnosti i povezanosti poslova te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje kroz stručne cjeline, obavljaju se sukladno zakonu i podzakonskim aktima, na način da se stručni poslovi Centra organiziraju u četiri stručne cjeline:

1. novčane naknade,

2. djeca, mladi i obitelj,

3. odrasle osobe,

4. udomiteljstvo.

U Centru se obavljaju računovodstveno – financijski, administrativni i drugi opći poslovi.

 
Standardi kvalitete socijalnih usluga

Odlukom   resornog ministra  o uvođenju standarda  kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi iz 2009. godine u Centru je osnovan Tim za kvalitetu.
Čine ga posebno motivirani stručni i drugi radnici  koji su zaduženi za  procjenu kvalitete naših usluga , izradu akcijskog plana poboljšanja, te kontinuirani rad na usklađivanju kvalitete usluga Centra s postavljenim standardima.

Prva  samoprocjena kvalitete socijalnih uslugu s planom poboljšanja, dostavljena je resornom ministarstvu početkom  2011. godine.
Tijekom proteklog razdoblja postignuti su određeni standardi i poboljšanja kvalitete usluga o čemu su resornom ministarstvu do sada dostavljena potrebna periodična izvješća.

 

Financiranje

Centar za socijalnu skrb financira se sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Splitsko-dalmatinske županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Ukupan budžet Centra za socijalnu skrb na godišnjoj razini iznosi oko  10.000.000,00 kuna.

 

Suradnja

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Trogir  surađuje i  razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.

 

Popis jedinica lokalne samouprave, ustanova i udruga na području grada Trogira, općine Marina, općine Seget  i općine Okrug s kojima Centar za socijalnu skrb Trogir surađuje:

Grad Trogir, Trogir, Trg Pape Ivana Pavla Drugog, tel. 881-930

Općina Seget, Seget Donji, Trg hrvatskog viteza Špire Ševo Frzelina, tel. 880-037

Općina Marina, Marina, Ante Rudana 47, tel. 889-088

Općina Okrug, Okrug Gornji, Bana Jelačića 17, tel.887-477

Zavod za zapošljavanje, Područni ured Trogir, tel. 881-930

Dom za odrasle osobe Trogir, Trogir,  Tina Ujevića 21, tel. 881-522

Dom za stare i nemoćne Treća dob, Okrug Gornji, A. Starčevića 26, tel. 881-787

Dom za stare i nemoćne Nono, Seget Vranjica, Put Kružina 10, tel. 797-656

Dom za stare i nemoćne Slatinski dvori, Bana Jelačića 47, Slatine, tel. 797-640

Dom za stare i nemoćne Tihi dom, Trogir, Kneza Domagoja 9A, Trogir, tel. 884-271

Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir, Dr. Franje Tuđmana 12, tel. 881-511

Osnovna škola Petra Berislavića, Trogir,  Obala bana Berislavića 16, tel. 496-094

Osnovna škola Kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, tel. 880-510

Osnovna škola Ivana Duknovića, Marina, Don Frane Macanovića 1,

Srednja strukovna škola Blaža Jurja Trogiranina, Trogir, dr. F. Tuđmana, tel. 882-511

Srednja škola Ivana Lucića, Trogir, Put Mulina 2b, tel. 881-414

Dječji vrtić Trogir, Trogir,  Sv. Petra 8, tel. 881-278

Dječji vrtić Marina, Marina, Ante Rudana 47, tel. 889-000

Dječji vrtić Seget,  Seget Donji, Hrvatskih žrtava, tel. 880-306

Gradsko društvo Crvenog križa, Trogir, Hrvatskih mučenika 6, tel. 881-950

Udruga tjelesnih invalida TOMS, Ribarska 3, tel. 881-324

Savjet klubova dobrovoljnih davatelja krvi Trogir, tel. 881-950

Dijabetičko društvo Trogir, tel. 643-932

Porezna uprava, Ispostava Trogir, tel. 798-373

Policijska postaja Trogir, tel. 309-110

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranja, tel. 882-944

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, tel. 881-687

 

Popis ustanova socijalne skrbi i udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji:

Centar za socijalnu skrb Split, Gundulićeva  25, Split, Tel:

Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Split, Tel: 384-364

Dom za odgoj djece i mladeži Split, Hercegovačka 67, Split, Tel. 507-009

Centar za odgoj  i obrazovanje Juraj Bonači, Brune Bušića 30, Split, Tel: 530-663

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Radnička 2, Split, Tel: 541-670

Centar za rahabilitaciju Mir, Rudine bb, Kaštel Novi, Tel: 798-380

Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Starčeviećva 19, Split, Tel: 329-200

Dom za starije i nemoćne Split, Ivana pl. Zajca 2, Split, Tel: 401-881

Udruga za inkluziju „Lastavice“, Mosečka 72, Split, Tel: 540-890

Udruga MI Volonterski centar Split, Sinjska 7, Split, Tel: 329-130

Udruga Most, Zlodrina poljana 4, Split, Tel: 329-130

Udruga osoba s cerebralnom paralizom Srce, Mosečka 2, Split, Tel: 502-466

Udruga Anđeli, Šibenska 33, Split, Tel: 569-561

Humanitarna organizacija Zajednica Susret, Stari Pazar 2, Tel: 539-790

Katolička udruga Lovret, Brnik 2, Split, Tel: 319-470

Liga za prevenciju ovisnosti, Bana Jelačića 4, Split, Tel: 346-966

Halo za pomoć Split, Put Trstenika 1, Split, Tel: 460-611

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“, Put mira 25, Kaštel Novi, Tel: 095 622-4455

Udruga tjelesnih invalida grada Kaštela, Ante Beretina 4, Kaštel Novi, Tel: 262-267

 

Podaci o ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj dostupne su na službenim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih: www.mspm.hr/adresar_ustanova

______________________________________________________________________________________________________________________

 UNUTARNJI USTROJ:

 

S povjerenjem nam se obratite!

 

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, dipl.pravnica

tel/fax: 021/797-386,
email: jasna.jakus@socskrb.hr

css-trogir@socskrb.hr
korisnik083@mdomsp.hr

STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE NAKNADE:

Irena Andrić, dipl.soc.radnica -na porodiljnom dopustu

tel: 021/881-988,
email: irena.andric@socskrb.hr

Mirko Mamut, mag.soc.rada -na zamjeni

tel: 021/881-988,
email: mirko.mamut@socskrb.hr

Ivan Erceg, mag.iur.

tel: 021/797-386,
email: ivan.erceg@socskrb.hr

 

STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE  OSOBE:

Valentina Španić, dipl.soc.radnica

tel:021/881-988
email: valentina.spanic@socskrb.hr

Nada Barada, soc.radnica

tel: 021/881-988,
email: nada.barada@socskrb.hr

Davorka Rožić, dipl.soc.radnica

tel: 021/881-988,
email: davorka.rozic@socskrb.hr

Ivanka Mladar, dipl.pravnica

tel:021/349-901

email: ivanka.mladar@socskrb.hr

Marina Baras, mag.iur. -na zamjeni

tel:021/349-901

email: marina.baras@socskrb.hr

STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADE  I  OBITELJ:

 Jurjana Jelčić, mag.soc.politike

tel:021/797-333
email: jurjana.jelcic@socskrb.hr

Edina Košta, prof.psihologije

tel: 021/797-333,
email: edina.kosta@socskrb.hr

Alenka Guina, dipl.soc.ped.

tel: 021/797-333,
email: alenka.guina@socskrb.hr

Katarina Katić, mag.iur.

tel: 021/797-333,
email: katarina.katic@socskrb.hr

STRUČNA CJELINA ZA UDOMITELJSTVO:

Edina Košta, prof.psihologije

tel: 021/797-333,
email: edina.kosta@socskrb.hr

 
Katarina Katić, mag.iur.

tel: 021/797-333,
email: katarina.katic@socskrb.hr

RAČUNOVODSTVO:

Voditelj: Milivoj Vranješ, mag.oec.

tel/fax: 021/881-080,
email: korisnik083@mdomsp.hr
email: milivoj.vranjes@socskrb.hr

Likvidator-blagajnik: Milka Pavković

tel/fax: 021/881-080,
email: milka.pavkovic@socskrb.hr

PISARNICA – PROTOKOL:

Fani Kuzmanić

tel: 021/349-901,
email: fani.kuzmanic@socskrb.hr

_____________________________________________________________________________
Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak, četvrtak i petak: od 8 do 11.00 sati

Utorak: od 8 do 11 sati i 12 do 14 sati

Srijedom ne radimo sa strankama.

Rad na terenu: svaki radni dan.

DEŽURSTVO:

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.

Centar za socijalnu skrb Trogir ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.
_____________________________________________________________________________

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!