Interni akti, fin. planovi, izvješća, analize, procedure

 

OPĆI AKTI

 

STATUT CZSS TROGIR

____________________________________________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLANOVI, IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROCEDURE

Brojalica

statistika


 

Preuzimanja

logo-excel (Microsoft Excel datoteke) .xls

logo-word-242x300 (Microsoft Word datoteke) .doc

logoPDF (Adobe Reader datoteke) .pdf

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. – 2019.

Usporedba Izvršenja Proračuna 2006-2019 -sažeti prikaz -grafikoni

Referentna stranica ZR 2019 001

Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade I dio – od 2006.-2019.

Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade II dio – od 2006.-2019.

Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.

IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2019. godinu:

Referentna stranica ZR 2019 001Bilješke uz ZR 2019

Referentna stranica ZR 2019 001Referentna stranica ZR 2019 001prorac2019

Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.

PROCEDURE U FINANCIJSKOM POSLOVANJU:

ODLUKA O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

PROCEDURA IZDAVANJA PUTNIH NALOGA

PROCEDURA KORIŠTENJA SLUŽBENOG AUTOMOBILA

PROCEDURA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2018. godinu:

FINA -povrda zaprimanja ZR 2018
Rererentna stranica ZR 2018
Izvršenje proračuna za 2018. godinu
Izvršenje Proračuna 01-12.2018. -sažeti prikaz -grafikoni
Bilješke uz ZR 2018

ZR 2018 -grafikoni 001ZR 2018 -grafikoni 002

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. – 2018.

Usporedba Izvršenja Proračuna 2006-2018 -sažeti prikaz -grafikoni

 

Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 001Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 002
IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2017. godinu:

 

Potvrda FINE 001Referentna stranica 001

 

Prorac siječanj-prosinac 2017

 

 Izvršenje Proračuna 01-12.2017. -sažeti prikaz -grafikoni

Financijsko izvješće 2017 001Financijsko izvješće 2017 002

Bilješke uz ZR 2017

 

FINANCIJSKI PLANOVI za 2018. do 2020.

 

FP 2018-2020_Centri za socijalnu skrb SDZ

 

 GOD_PLPR

 

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018-2020 -Ministarstvo

 

Obrazac Obrazloženja financijskog plana za 2018 – DECENTRALIZIRANI

 

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. – 2016.

Socijalne pomoći i naknade 001

Socijalne pomoći i naknade 002

IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2016. godinu:

Prorac CZSS Trogir 4.2.2

Izvršenje Proračuna 01-12-2016 -sažeti prikaz -grafikoni

Završni račun 2016 001

Socijalne pomoći i naknade 2016 001

Decentralizirano financiranje 001

Rashodi za usluge 2016 001

 

FINANCIJSKI PLANOVI za 2017. do 2019.

FP 2017-2019_Centri za socijalnu skrb SDZ

 Kopija Centri_tablice Rebalans I za 2017..

Obrazloženja financijskog plana za 2017

 

FINANCIJSKI PLANOVI za 2016. do 2018.

Kopija FP 2016-2018_Centri za socijalnu skrb SDZ

graf. plan 2016.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2015. godinu:

Prorac2015 CZSS Trogir

Izvršenje Proračuna 2015 -sažeti prikaz -grafikoni

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2015.

002

001
003
004

IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2014. godinu:

Prorac2014 Državni

Izvješće o PRIHODIMA I RASHODIMA -po izvorima financiranja

Izvršenje Proračuna 2014 -sažeti prikaz -grafikoni

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2014. 

Socijalne pomoći i naknade 2014

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
IZVRŠENJE PRORAČUNA 2014 -sažeti prikaz
Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
RKP: 6608 Centar za socijalnu skrb Trogir
Program: P4001 Socijalne pomoći i naknade                                                                               OSTVARENO:                                                                   OSTVARENO:                                                   INDEX:
AKTIVNOST NAZIV              2013.           2014.        %
A 734169 Doplatak za pomoć i njegu 2.865.932,00 2.656.102,69 92,68%
A 734177 Jednokratna pomoć 197.995,94 140.499,66 70,96%
A 734185 Osobna invalidnina 2.928.419,00 2.753.685,00 94,03%
A 734186 Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj 275.376,00 287.460,00 104,39%
A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći 363.310,35 325.160,87 89,50%
A 791001 Osobna naknada udomitelju 19.428,00 20.962,00 107,90%
A 799007 Zajamčena minimalna naknada 1.888.363,00 1.940.288,00 102,75%
A 792001 Pravo na status roditelja – njegovatelja 599.852,90 600.884,30 100,17%
A 792002 Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta 57.377,00 50.865,00 88,65%
9.196.054,19 8.775.907,52 95,43%
Program: P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine
AKTIVNOST NAZIV              2013.           2014.         %
A 734161 Centri za socijalnu skrb 1.804.137,68 1.791.032,35 99,27%
1.804.137,68 1.791.032,35 99,27%
Program: P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi
AKTIVNOST NAZIV             2013.           2014.         %
K 618350 Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc.skrbi 0,00 237.249,50
K 618388 Nabava opreme manje vrijednosti 0,00 76.221,78
K 618391 Hitne intervencije u sustavu soc. Skrbi 14.925,00 0,00
14.925,00 313.471,28 2100,31%
Razdjel: 120 Splitsko dalmatinska županija
Glava: 00 Decentralizirano financiranje
AKTIVNOST NAZIV             2013.           2014.        %
A 10010Z1200 Rashodi djelatnosti 251.158,73 342.978,49 136,56%
251.158,73 342.978,49 136,56%
Razdjel: 086 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Glava: 30 Fond za prof.rehab. i zap.osoba s inv.
AKTIVNOST NAZIV              2013.           2014.        %
A 741007 Osposobljavanje za samostalan život i rad 73.617,00 66.196,00 89,92%
    CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 2014.      
                 2013.          2014.         %  
  Socijalne pomoći i naknade 9.196.054,19 8.775.907,52 95,43%  
  Centri za socijalnu skrb -rashodi zaposlenih 1.804.137,68 1.791.032,35 99,27%  
  Centri za socijalnu skrb -materijalni rashodi 251.158,73 342.978,49 136,56%  
  Naknada do zaposlenja 73.617,00 66.196,00 89,92%  
    11.324.967,60 10.976.114,36 96,92%  
 Razdjel: 120  Splitsko dalmatinska županija
 Glava: 00
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE 2014.
               2013.             2014.        %
321 Naknade troš. zaposlenima 24.193,90 29.477,31 121,84%
322 Rashodi za materijal i energiju 48.149,43 60.890,49 126,46%
323 Rashodi za usluge 158.641,44 238.219,40 150,16%
329 Ostali nespom. rash. poslovanja 12.047,02 6.135,10 50,93%
343 Ostali financijski rashodi 8.126,94 8.256,19 101,59%
Decentralizirano financiranje 251.158,73 342.978,49 136,56%
RASHODI ZA USLUGE 2014.
               2013.             2014.         %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.556,10 51.539,12 96,23%
3232 Usluge tek. i  inv. održavanja 11.039,64 15.133,78 137,09%
3233 Usluge promidžbe i inform. 4.185,00 120,00 2,87%
3234 Komunalne usluge 3.814,71 5.039,15 132,10%
3236 Zdravstvene i veter. Usluge 1.430,00 0,00
3235 Zakupnine i najamnine 0,00 64.983,88
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.812,50 4.470,00 65,61%
3238 Računalne usluge 1.250,00 5.534,38 442,75%
3239 Ostale usluge (zaštitarska služba…) 76.553,49 91.399,09 119,39%
RASHODI ZA USLUGE: 158.641,44 238.219,40 150,16%
IZVRŠENJE PRORAČUNA za 01.01.2014.-30.06.2014. -sažeti prikaz -grafikoni:

Izvršenje Proračuna 01-06-2014 -sažeti prikaz -grafikoni

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/2014 -sažeti prikaz
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 01-06/2014.
01-06/2013. 01-06/2014. Indeks
Socijalne pomoći i naknade 4.803.604,55 4.559.547,77 94,92%
CZSS Trogir -rash. zaposl. i povr.mirovina 908.319,44 902.459,71 99,35%
CZSS Trogir -materijalni rashodi 132.007,60 167.959,40 127,23%
Naknada do zaposlenja 38.500,00 36.050,00 93,64%
UKUPNO CZSS TROGIR: 5.882.431,59 5.666.016,88 96,32%
Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
RKP: 6608 Centar za socijalnu skrb Trogir
Program: P4001 Socijalne pomoći i naknade
AKTIVNOST NAZIV 01-06/2013. 01-06/2014. Indeks
A 734169 Doplatak za pomoć i njegu 1.485.013,00 1.349.000,00 90,84%
A 734177 Jednokratna pomoć 115.542,00 106.000,00 91,74%
A 734185 Osobna invalidnina 1.511.931,00 1.406.500,00 93,03%
A 734186 Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj 126.760,00 146.640,00 115,68%
A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći 220.044,51 212.708,75 96,67%
A 791001 Osobna naknada udomitelju 9.953,00 8.125,00 81,63%
A 799007 Zajamčena minimalna naknada -Pzu 999.460,00 1.000.200,00 100,07%
A 792001 Pravo na status roditelja – njegovatelja 304.764,04 304.035,02 99,76%
A 792002 Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta 30.137,00 26.339,00 87,40%
4.803.604,55 4.559.547,77 94,92%
Program: P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine
AKTIVNOST NAZIV 01-06/2013. 01-06/2014. Indeks
A 734161 Centri za socijalnu skrb 908.319,44 902.459,71 99,35%
908.319,44 902.459,71 99,35%
         
Razdjel: 120 Splitsko dalmatinska županija
Glava: 00 Decentralizirano financiranje
AKTIVNOST NAZIV 01-06/2013. 01-06/2014. Indeks
A 10010Z1200 Rashodi djelatnosti 132.007,60 167.959,40 127,23%
132.007,60 167.959,40 127,23%
Razdjel: 086 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Glava: 30 Fond za prof.rehab. i zap.osoba s inv.
AKTIVNOST NAZIV 01-06/2013. 01-06/2014. Indeks
A 741007 Osposobljavanje za samostalan život i rad 38.500,00 36.050,00 93,64%
38.500,00 36.050,00 93,64%
Razdjel: 120 Splitsko dalmatinska županija
Glava: 00 Decentralizirano financiranje
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE 01-06/2014.
01-06/2013. 01-06/2014. Indeks
321 Naknade troš. zaposlenima 9.868,50 13.873,21 140,58%
322 Rashodi za materijal i energiju 27.551,53 36.286,85 131,71%
323 Rashodi za usluge 85.495,38 109.174,66 127,70%
Ostali nespom. rash. poslovanja 4.249,98 3.710,46 87,31%
343 Ostali financijski rashodi 4.842,21 4.914,22 101,49%
Decentralizirano financiranje 132.007,60 167.959,40 127,23%
RASHODI ZA USLUGE 01-06/2014.
01-06/2013. 01-06/2014. Indeks
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.198,38 26.981,60 99,20%
3232 usluge tek. i  inv. održavanja 7.419,59 10.234,00 137,93%
3233 Usluge promidžbe i inform. 2.122,50 120,00 5,65%
3234 Komunalne usluge 1.275,41 1.863,93 146,14%
3235 Zakupnine i najamnine 0,00 5.483,88 #DIJ/0!
3236 Zdravstvene i veter. Usluge 1.430,00 0,00 0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,00 11.300,00 301,33%
3238 Računalne usluge 1.250,00 5.106,25 408,50%
3239 Ostale usluge (zaštitarska služba…) 41.049,50 48.085,00 117,14%
RASHODI ZA USLUGE: 85.495,38 109.174,66 127,70%

 

 

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2013. 

Graf 2013.

 

FINANCIJSKI PLANOVI za 2013. do 2015.

CZSS Trogir -Prijedlog decentraliziranih sredstava za 2013.

CZSS Trogir -Financijski plan za 2013-2015.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2012. -sažeti prikaz -grafikoni:

graf 2

CZSS Trogir -izvršenje Proračuna za 2012. -sažeti prikaz -grafikoni .pdf 

CZSS Trogir -izvršenje Proračuna za 2012. -sažeti prikaz -grafikoni .xls

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA -socijalne pomoći 2006. do 2014. -grafikoni:

Socijalne pomoći 2006-2014. -I dioSocijalne pomoći 2006-2014. -II dio

 

BROJ KORISNIKA NOVČANIH DAVANJA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I PO VRSTAMA -stanje 01.01.2013.:

graf5

 

BROJ KORISNIKA NOVČANIH DAVANJA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE -stanje 01.01.2013.:

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
BROJ KORISNIKA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I PRAVIMA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI 01.01.2013.
GRAD OPĆINA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU OSOBNA INVALIDNINA NAKNADA DO ZAPOSLENJA SMJEŠTAJ PUTNI TROŠAK UKUPNO
OBITELJ SAMAC DJETETA PUNI SMANJENI DJECA
1. TROGIR 29 65 4 145 53 90 11 3 1 401
2. SEGET 10 25 0 115 25 41 2 0 0 218
3. MARINA 8 43 1 125 26 51 5 0 0 259
4. OKRUG 7 6 1 22 6 14 0 1 0 57
UKUPNO 54 139 6 407 110 196 18 4 1 935
NAPOMENA: Ovaj tabelarni prikaz odnosi se samo na korisnike novčanih davanja,
a u kojoj nisu prikazani korisnici usluga u odjelu obiteljsko pravne zaštite i skrbništva.
Računovodstvo: Ravnateljica:
Milka Pavković Ankica Borčić, mag.soc.rada

CZSS Trogir -broj korisnika po općinama 01.01.2013.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!