Postupci javne nabave

Javna nabava

 

 

Postupci javne nabave

 

 

 

Preuzimanja

logo-excel (Microsoft Excel datoteke) .xls

logo-word-242x300 (Microsoft Word datoteke) .doc

POSTUPCI NABAVE U 2019. GODINI:

PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

KLASA: 406-01/19-02/7

URBROJ: 2184/06-01/19-19-10

Trogir, 09.12.2019.g.

 

Temeljem čl.23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

 

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

                                                                                        

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

007 MILETIĆ  d.o.o., Kralja Zvonimira 75, 21220 Solin – (cijena ponude bez PDV-a 32,49 kn po satu rada zaštitara) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis- ovdje
 4. Pismohrana

 

NABAVA ZAŠTITARSKA SLUŽBA – poziv za dostavu ponude 2020

UPUTE PONUDITELJIMA zaštitarska služba 2020.

 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PROLAZNOG DETEKTORA METALA (PORTALA) I RUČNOG DETEKTORA METALA

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

KLASA: 031-07/19-01/1

URBROJ: 2184/06-03/08-19-18

Trogir, 05.09.2019.g.

 

Temeljem čl.23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

 

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Trogir

                                                                                        

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

 

RUBIN – PROMET d.o.o., Zemunička ulica 4, 10000 Zagreb

– cijena ponude bez PDV-a 15.300,00, Iznos PDV-a 3.825,00, Cijena ponude s PDV-om 19.125,00

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis- ovdje
 4. Pismohrana

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU PROLAZNOG DETEKTORA METALA (PORTALA) I RUČNOG DETEKTORA METALA

Detektori metala -poziv za dostavu ponuda 001Detektori metala -poziv za dostavu ponuda 001

     REPUBLIKA HRVATSKA 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 

               T R O G I R 

Trogir, Hrvatskih mučenika 6 

KLASA031-07/19-01/1 

URBROJ: 2184/06-01/19-193 

Trogir, 22.08.2019.g. 

 

              Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se  

POZIV 

Za dostavu ponude za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala 

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe: 

 • EUROKOD Pisačić d.o.o.10110 ZAGREB, Rudeška 16
  eurokod@eurokod.hr 
 • Bravarija „PiljekMirkovec 75, 49223 Sv. Kr. Začretje (info@piljek.hr ) 
 • Electronic Security doo, Kroz Smrdečac 7, 21000  Split ( info@ess-split.hr ) 

     

da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Trogir, radi nabavke prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala 

  

Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir 

                                 Hrvatskih mučenika 6, Trogir 

                                 OIB: 60991875199 

Adresa elektroničke pošte: korisnik083@mdomsp.hr  

 

Opis predmeta nabave: prolazni detektor metala (portala) i ručni detektor metala 

 1. Planirana vrijednost nabave može iznositi najviše do 30.000 kuna s PDV-om 
 1. Uvjeti nabave – Ponuda treba sadržavati 
 • Rok izvršenja, način i mjesto 
 • Postavljanje uređaja u funkciju u prostorijama Centra za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, od strane stručne i ovlaštene osobe u roku od osam dana po plaćenom računu, račun se ispostavlja na adresu Centra za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, s naznakom „Račun za predmet nabave: prolazni detektor metala i ručni detektor metala 
 • Cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDVa, cijena ponude s PDV-om 
 • -jamstvo o ispravnosti uređaja  
 1. Ponuda treba sadržavati: ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),  troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), prijedlog Ugovora potpisan od strane ovlaštene osobe 
 1. Dostava ponude: od dana objave na web stranici Centra za socijalnu skrb Trogir, sa naznakom „Ponuda za detektore metala – ne otvaraj“ i to: preporučenom pošiljkom na adresu Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, osobno na adresu Kneza Trpimira 9, Trogir ili emailom na adresu elektroničke pošte korisnik083@mdomsp.hrnajkasnije do 30.08.2019.g. do 11.00 sati. 
 1. Kriterij za odabir ponude : najniža cijena  
 1. Odluka o odabiru ponude biti će dostavljena ponuditeljima nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za nabavku tražene robe. 

  

                                                                                                  RAVNATELJICA: 

                                                                                                   Jasna Jakus, magiur. 

 

IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE POSLOVNOG PROSTORA

ODLUKA O ODABIRU PONUDE -IDEJNO RJEŠENJE

Odluka o odabiru -idejno rješenje 001

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -IDEJNO RJEŠENJE

     REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/19-02/5

URBROJ: 2184/06-01/19-19-2

Trogir, 19.06.2019.g.

 

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se

 

POZIV
ZA DOSTAVU PONUDE

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE POSLOVNOG PROSTORA, IZRADU TROŠKOVNIČKIH STAVKI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI TE PROCIJENJENA VRIJEDNOST TIH RADOVA, U SKLOPU PRIPREME PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA FINANCIRANJE IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

–          Čiovo d.o.o., Špira Puovića 16, 21220 Trogir ( ciovo.doo@gmail.com)
– BILOTA INŽENJERING d.o.o., Hrvatskih žrtava 130, 21218 Seget Donji (bilota@vjestak-st.com)

 

da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Trogir, radi izrade idejnog rješenja rekonstrukcije, adaptacije poslovnog prostora, izradu troškovničkih stavki radova na rekonstrukciji i adaptaciji te procijenjene vrijednosti tih radova, u sklopu pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Naručitelj je: Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

 

Opis predmeta nabave:

 

Poziv na dostavu projektih prijedloga pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ planira se objaviti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014 – 2020“

Cilj i svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu uređenja i rekonstrukcije, adaptacije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

 

Centar za socijalnu skrb Trogir planira se prijaviti na gore navedeni poziv.

 

Odabrani ponuditelj će utvrditi idejno rješenje rekonstrukcije, adaptacije poslovnog prostora, izradu troškovničkih stavki radova na rekonstrukciji i adaptaciji te procijenjenu vrijednost tih radova, u sklopu pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Aktivnosti koje se očekuju od ponuditelja:

Utvrditi idejno rješenje rekonstrukcije, adaptacije poslovnog prostora;
Izraditi troškovničke stavke radova na rekonstrukciji adaptaciji te procijenjenu vrijednost tih radova.
Uvid u predmet Nabave:

 

Obilazak i pregled nekretnine koja je predmet ovog Poziva, održat će se 28. lipnja 2019.g. s početkom u 09,00 sati na adresi Balančane 6, Trogir.

 

Sadržaj ponude:

Osim financijske ponude nije potrebno dostavljati dodatnu dokumentaciju.

Ponudbeni iznos mora uključivati sve troškove koje ponuditelj može imati te ne može naknadno potraživati dodatne iznose (npr. trošak putovanja i sl. )

 

Procijenjena vrijednost nabave usluge

 

Procijenjena vrijednost u okvirima je jednostavne nabave i iznosi 20.000 kn bez PDV-a.

 

Plaćanje:

Ponuditelj će po obavljenom poslu izdati račun s rokom dospijeća od 30 dana po zaprimanju računa od strane naručitelja, te naručitelj preuzima obvezu plaćanja istog.

 

Kriterij za odabir ponude:

 

Najniža cijena ponude.

 

Rok i način za dostavu ponude:

 

Ponuda se dostavlja do 01.07.2019.g. do 12.00 sati na elektroničku adresu korisnik083@mdomsp.hr

 

Kontakt podaci:

Za dodatna pitanja i pojašnjenja kontaktirati naručitelja na adresu el. pošte korisnik083@mdomsp.hr

 

RAVNATELJICA:

 

Jasna Jakus, mag. iur.

POSTUPCI NABAVE U 2018. GODINI:

PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

Nakon provedenog postupka javne nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir odabran je kao najpovoljniji ponuditelj

EURO CONTEGO d.o.o., Matice Hrvatske 22, 21000 Split.

Poziv za dostavu ponude
Upute ponuditeljima

POSTUPCI NABAVE U 2017. GODINI:

PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001

Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 002

 

 

 

POSTUPCI NABAVE ZA 2014. GODINU:

O G L A S I 

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

21220 Trogir, Hrvatskih mučenika 6

OIB: 60991875199

Tel/fax: 021/881-088 i tel: 021/797-386

e-mail: korisnik083@mspm.hr web: www.czss-trogir.hr

Trogir, 14.02.2014.

POSLOVNI (UREDSKI) PROSTOR

za rad Centra za socijalnu skrb Trogir

– traži se

Molimo zainteresirane zakupodavce sa područja grada Trogira da nam dostave ponudu za zakup poslovnog (uredskog) prostora za rad Centra za socijalnu skrb Trogir veličine 130 do 260 m2, po mogućnosti smještenog u prizemlju, odnosno da je osiguran prilaz objektu bez arhitektonskih prepreka i sa ulazom kojim je omogućen nesmetan ulazak osoba sa invaliditetom odnosno drugim teže pokretnim osobama.

Poželjno je i više osiguranih parkirnih mjesta.

Pisane ponude molimo dostaviti do 28.02.2014. na adresu Centra za socijalnu skrb Trogir.

 

O odabiru ponude biti ćete izviješteni u daljnjem roku od 30 dana.

 

Sa štovanjem!

Ravnateljica:

Ankica Borčić, mag.soc.rada           __________________________________________________________________________________________________________________

POSTUPCI NABAVE ZA 2013. GODINU:

O G L A S I 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

21220 Trogir, Hrvatskih mučenika 6

OIB: 60991875199

Tel/fax: 021/881-088 i tel: 021/797-386

e-mail: korisnik083@mspm.hr web: www.czss-trogir.hr

Trogir, 04.11.2013.

PREDMET: UPIT ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE NA RADU

Štovani, molimo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje usluga zaštite na radu.

Centar za socijalnu skrb Trogir je registriran za obavljanje specifične djelatnosti: Socijalna skrb i ima 14 djelatnika u radnom odnosu na 1 lokaciji (stara gradska jezgra) na 1. katu obiteljske zgrade u 5 uredskih prostorija ukupne površine cca 120 m2.

 

1. Naručitelj usluga (Centar za socijalnu skrb Trogir) povjerava izvršitelju usluga da za njega obavlja poslove zaštite na radu u smislu odredbi članka 19. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09) i čl. 5 st. 2. Pravilnika o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (NN br. 114/02)

2. Usluge bi se obavljaju na adresi naručitelja u Trogiru, Hrvatskih mučenika 6,

3. računi bi se izdavali zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec

4. rok plaćanja je 30 dana od dana ispostave računa

5. Ugovor se sklapa na rok od 01.01.2014. do 31.12.2014.

 

Molimo da nam dostavite ponude do 30.11.2013. godine.

O odabiru ponude biti ćete izviješteni u daljnjem roku od 30 dana.

 

Sa štovanjem!

Ravnateljica:

Ankica Borčić, mag.soc.rada           __________________________________________________________________________________________________________________

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

21220 Trogir, Hrvatskih mučenika 6

Tel/fax: 021/881-088 i tel: 021/797-386

e-mail: korisnik083@mspm.hr web: www.czss-trogir.hr

Trogir, 14.11.2013.

 

UPIT ZA PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE                            

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine.

Centar za socijalnu skrb Trogir je registriran za obavljanje specifične djelatnosti: Socijalna skrb te su mu i korisnici iz socijalno ugroženih skupina kao i problematičnog ponašanja.

 

1. Usluge bi se obavljaju na adresi naručitelja u Trogiru, Hrvatskih mučenika 6, svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) u vremenu od 07.00 do 15.00 sati (8 sati dnevno), i to sa jednim zaštitarom (mjesečno od 160 do 184 radna sata).

U svom radu u prostorijama Centra za socijalnu skrb Trogir se obavljaju i vještačenja korisnika socijalne skrbi, i to neposredno nakon radnog vremena, u pravilu četvrtkom (i to ne svaki tjedan), u trajanju sat-dva, sa početkom od 15.00 sati.

Radi se o mjesečnim potrebama od ukupno 2 pa do najviše 8 radnih sati.

2. računi bi se izdavali zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec

3. rok plaćanja je 30 dana od dana ispostave računa

4. Ugovor se sklapa na rok od 01.01.2014. do 31.12.2014.

5. Zaštitar/ka će reagirati na konfliktnu situaciju po pozivu stručnog radnika te u slučaju okolnosti poput vikanja, prijetnji, vrijeđanja, bacanja stvari i slično na način sukladan profesionalnom znanju i etici, vodeći računa o specifičnosti djelatnosti koju obavlja Centar.

 

O odabiru ponude biti ćete izviješteni u roku od 30 dana.

Sa štovanjem!

Ravnateljica:

Ankica, Borčić, mag.soc.rada

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!