Postupci javne nabave

Javna nabava

 

 

Postupci javne nabave

 

 

 

Preuzimanja

logo-excel (Microsoft Excel datoteke) .xls

logo-word-242x300 (Microsoft Word datoteke) .doc

POSTUPCI NABAVE U 2020. GODINI:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela  za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/12

URBROJ: 2184/06-01/19-20-6

Trogir, 30.11.2020.g.

 

Temeljem čl.26. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za pružanje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj-zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

                                                                                       

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Uslugu edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za  projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

ENTHUSIASM j.d.o.o., Kneza Trpimira 14/A, Trogir – (cijena ponude bez PDV-a 13.000.00 kuna, PDV-e: 0,00 kuna, cijena ponude sa PDV-om: 13.000,00 kuna) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i bio jedini ponuditelj.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:

 1. ENTHUSIASM j.d.o.o. info@enthusiasm.hr
 1. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 2. Spis- ovdje
 3. Pismohrana

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih i strukturnih fondova


Poziv za dostavu ponude za provođenje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela  za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

Jednostavna javna nabava Usluge edukacije za pružatelje usluge i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir Sretna obitelj – zdrav

PRILOG I – TROŠKOVNIK – usluge edukacije PDF

PRILOG II – Ponudbeni list javna nabava – edukacije PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

               T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/20-02/12    

URBROJ: 2184/06-01/19-20-3

Trogir, 20.11.2020.

 

Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za  za socijalnu skrb Trogir upućuje se

 

POZIV

Za dostavu ponude za provođenje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007 u sklopu Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

 • ENTHUSIASM j.d.o.o. za psihološku djelatnost i usluge, Kneza Trpimira 14/A, 21220 TROGIR, info@enthusiasm.hr,
 • Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Bužanova 10, 10000 Zagreb, info@centar-sirius.hr,
 • Društvo za psihološku pomoć, Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb, spa@dpp.hr,

da dostave Centru za socijalnu skrb Trogir ponudu, radi pružanja  Usluge edukacije za pružatelje usluge i edukacije za promicanje horizontalnih načela u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

OPĆI PODACI

 1. Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

Redni broj nabave: 1.3. konto 32379

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 16.000,00 HRK

Izvor planiranih sredstava:

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Glava 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 791011 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura

Konto: 32379

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE:

Predmetom nabave obuhvaćeno je održavanje 4 edukacije za pružatelje usluga i promociju horizontalnih načela, što pojedinačno uključuje intelektualne usluge, putne troškove za predavače/čice i osvježenja za polaznike.

Edukacije za pružatelje usluga odnose se na ranu intervenciju, savjetovanje i pomaganje, prvu socijalnu uslugu, boravak, psihosocijalnu podršku i obiteljsku medijaciju. Poseban je naglasak potrebno staviti na rad s djecom s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom i njihovim obiteljima te s djecom pod emocionalnim rizikom.

Horizontalna načela odnose se na:

– Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca

– Pristupačnosti za osobe s invaliditetom

– Održivi razvoj.

Pri provođenju edukacija potrebno je primjenjivati znakove vidljivosti projekta.

PONUDA

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog I)
 2. Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog II)
 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela.

Dokument ne smije biti stariji od mjesec dana od dana otvaranja ponuda. Dostavlja se neovjerena preslika dokumenta sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave. Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, njegova ponuda neće se razmatrati, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza ponuditelju nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 1. Rješenje nadležnog tijela o registraciji gospodarskog subjekta
 2. Popis relevantnih referenci vezanih za predmet nabave u posljednje dvije godine.

Način dostave ponude:

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja, na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, 21220 Trogir ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU (Edukacija za pružatelje usluga i edukacija za promicanje horizontalnih načela) – NE OTVARAJ“.

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju isključivo na navedenu adresu najkasnije do 26. studenoga 2020.g. do 15.00 sati.

Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele ponude te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Cijena ponude:

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

Kriterij za odabir ponude

Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena ponude.

Rok valjanosti ponude

60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za provođenju edukacije

Edukacije moraju biti provedene do 1.6.2022. godine.

Način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Naručitelj se obvezuje naručene i neosporno izvršene usluge platiti virmanom u zakonskom roku.

Naručeni poslovi moraju biti izvršeni u rokovima utvrđenim međusobnim ugovorom i ovim pozivom za dostavu ponuda.

Na računu mora biti naveden broj ugovora  prema kojem je naručena predmetna usluga.

Dodatne informacije i objašnjenja te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda.  Dodatne informacije i objašnjenja naručitelja će se objaviti na isti način kao i poziv za dostavu ponuda.

Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.

Jednostavna javna nabava Usluge edukacije za pružatelje usluge i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir Sretna obitelj – zdrav

PRILOG I – TROŠKOVNIK – usluge edukacije PDF

PRILOG II – Ponudbeni list javna nabava – edukacije PDF


PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/10

URBROJ: 2184/06-01/19-20-10

Trogir, 22.12.2020.g.

 

Temeljem čl.16. i čl. 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

                                                                                     

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za pružanje usluga zaštite osoba i stvari

 u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

 

007 MILETIĆ d.o.o., Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin – (cijena ponude bez PDV-a 34,84 kn po satu rada zaštitara) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

 

Dostaviti:;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis- ovdje
 4. Pismohrana

poziv za dostavu ponude za pružanje usluge tjelesne zaštite osoba i stvari

upute ponuditeljima


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu promidžbenog materijala

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/9

URBROJ: 2184/06-01/19-20-6

Trogir, 28.10.2020.g.

Temeljem čl.26. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za Izradu promidžbenog materijala za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj-zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

                                                                                    

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Usluge izrade promidžbenog materijala za  projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

STUDIO HS INTERNET d.o.o. Kolodvorska 139, 31000 Osijek – (cijena ponude bez PDV-a 7.475,00 kuna, PDV-e: 1.868,75 kuna, cijena ponude sa PDV-om: 9.343,75 kuna) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

 

Dostaviti:;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis- ovdje
 4. Pismohrana

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih i strukturnih fondova


Izmijenjeni Poziv za dostavu ponude za Izradu promidžbenog materijala za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

 

NABAVA promidzbeni materijal- poziv za dostavu ponude -ispravak

Izmijenjeni Poziv za dostavu ponude za izradu promidžbenog materijala, a izmjena se odnosi samo na kodni broj projekta jer je u prethodno dostavljenom pozivu navedena oznaka KK.08.1.3.04.007 umjesto ispravnog kodnog broja KK.08.1.3.04.0007te je i kod općih podataka naručitelja izmjenjena brojčana oznaka Glave proračuna tako da sada stoji 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi.
Ostali tekst Poziva, Prilozi i Upute ostaju nepromijenjeni.

PRILOG I

PRILOG II

PRILOG III

Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

               T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/20-02/9

URBROJ: 2184/06-01/19-20-4

Trogir, 14.10.2020.g.

 

              Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se izmijenjeni 

POZIV

Za dostavu ponude za Izradu promidžbenog materijala za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007 u sklopu Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

 Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

da dostave ponudu  Centru za socijalnu skrb Trogir ponudu, radi  Izrade promidžbenog materijala u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

OPĆI PODACI

 1. Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir

                                 Hrvatskih mučenika 6, Trogir

                                 OIB: 60991875199

                                 Redni broj nabave: 1.1. konto 32379

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 18.440,00 HRK

Izvor planiranih sredstava

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Glava 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 791011 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura

Konto: 32379

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE:

Predmetom nabave obuhvaćena je izrada:

 • plakata 32 x 45 cm 35 kom
 • plakata 50 x 70 cm 5 kom
 • letci A5 obostrani 300 kom
 • naljepnice za opremu 6 x 4 cm 300 kom
 • stalak plexi za letke veličine A5 -15 kom
 • kemijske olovke jednobojne ( logo Operativni program Konkurentnost i kohezija) 150 kom
 • bookmark obostrani 80 kom
 • vrećice bijele papirnate A 4 sa vizualnim identitetom plus logo EU, logo Europski strukturni fondovi, logo Operativni program konkurentnost i kohezija, logo zastava Republike Hrvatske   80 kom
 • zastava RH stolna 1 kom
 • zastava EU stolna 1 kom
 • zastava sa vizualnim identitetom i nazivom projekta te kodnim brojem projekta 3 kom
 • stalak za stolnu zastavu 5 kom
 • trajna informacijska ploča plexi 65 x 50 cm debljine 1 cm 1 kom
 • blok spiralni A5 sa tiskom vizualnog identiteta projekta i nazivom projekta te kodnim brojem KK.08.1.3.04.0007 na vanjskoj strani, a unutarnji listovi prazni 150 kom
 • kišobrani sa vizualnim identitetom i nazivom projekta te kodnim brojem projekta KK:08.1.3.04.0007  50 kom

Promidžbeni materijal mora biti izrađen u skladu sa dokumentom „Upute za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost“. Spomenuti dokument sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

Dokument je dostupan i na slijedećoj poveznici: https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf

PONUDA

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog I)
 2. Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog II)
 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela.

Dokument ne smije biti stariji od mjesec dana od dana otvaranja ponuda. Dostavlja se neovjerena preslika dokumenta sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave. Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, njegova ponuda neće se razmatrati, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza ponuditelju nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 1. Rješenje nadležnog tijela o registraciji poslovnog subjekta
 2. Popis referenci u posljednje dvije godine u vrijednosti većoj od 20.000,00 kuna

Način dostave ponude:

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja, na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimiara 9, 21220 Trogir ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU (PROMIDŽBENI MATERIJAL) – NE OTVARAJ“

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju isključivo na navedenu adresu najkasnije do 20.listopada 2020.g. do 15.00 sati.

Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele ponude te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Cijena ponude:

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

Kriterij za odabir ponude

Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena ponude.

Rok valjanosti ponude

60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za izradu promidžbenog materijala

Rok za izradu promidžbenog materijala je najkasnije 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Prilikom izrade promidžbenog materijala, izvršitelj usluge mora koristiti postojeći vizualni identitet (Prilog III), službene logotipe nositelja projekta i partnera na projektu, te službeni vizualni identitet u dokumentu „Upute za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost“.

Prije konačne izrade promidžbenog materijala, izvršitelj usluge mora poslati izgled promidžbenog materijala Naručitelju na uvid i odobrenje istoga.

Način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Naručitelj se obvezuje naručene i neosporno izvršene usluge platiti virmanom u zakonskom roku.

Naručeni poslovi moraju biti izvršeni u rokovima utvrđenim međusobnim ugovorom i ovim pozivom za dostavu ponuda.

Na računu mora biti naveden broj ugovora  prema kojem je naručena predmetna usluga.

Dodatne informacije i objašnjenja te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda.  Dodatne informacije i objašnjenja naručitelja će se objaviti na isti način kao i poziv za dostavu ponuda.

Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.

NABAVA promidzbeni materijal- poziv za dostavu ponude -ispravak

PRILOG I

PRILOG II

PRILOG III

Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014


 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/6

URBROJ:2184/06-01/19-20-8

Trogir, 06.10.2020.g.

 

Temeljem čl. 26 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i čl. 35 Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

ODLUKU

O odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir

 

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

 

˝ČIOVO˝ d.o.o. iz Trogira, Špira Puovića 16 OIB:53400429917  –  Cijena ponude bez PDV-a iznosi 51. 500,00 kn, Cijena ponude s PDV-om iznosi 64. 375,00 kn.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus mag.iur.

 

Dostaviti;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis – ovdje
 4. Pismohrana

Poziv za dostavu ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

               T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/20-02/6

URBROJ: 2184/06-01/19-20-3

Trogir, 21.09.2020.g.

 

Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se

 

POZIV

Za dostavu ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.007 u sklopu Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

 • Čiovo d.o.o., Špira Puovića 16, 21220 Trogir ( doo@gmail.com )
 • BILOTA INŽENJERING d.o.o., Hrvatskih žrtava 130, 21218 Seget Donji

( bilota@bilota-inz.com )

 • Ured ovlaštenog arhitekta Siniša Stjepan Zegnal, Savska 11, 10000 Zagreb (info@uoazegnal.hr )

da dostave Centru za socijalnu skrb Trogir ponudu, radi  Izrade projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.007

OPĆI PODACI

 1. Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

Redni broj nabave: 1.1. konto 32379

Procijenjena vrijednost nabave: 52.000,00 HRK

Iznos planiranih sredstava (s PDVom): 65.000,00 HRK

Izvor planiranih sredstava

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Glava 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 791011 Operativni plan Konkurentnost i kohezija – infrastruktura

Konto: 32379

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE:

Naziv predmeta nabave

Izradu projektno-tehničke dokumentacije –

 1. a) glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir,

a koji glavni projekt se treba sastojati od:

-arhitektonskog projekta;

– projekta elektrotehnike;

– projekta vodovoda i kanalizacije;

– strojarskog projekta.

 1. b) Izrada troškovnika za sve predviđene radove, prilagođenog za provedbu javne nabave

 Glavni projekt treba biti izrađen prema

 • Standardima za javne i poslovne prostore
 • Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/2020)
 • Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (118/19)
 • Pravilnikom o uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice (NN 57/2014)

 Količina predmeta nabave

5 kompleta dokumentaciju u papirnatom obliku te jedan primjerak u digitanom obliku.

Tehničke specifikacije predmeta nabave

Projektni zadatak je opisan u Prilogu I

Rokovi i mjesto isporuke dokumentacije:

Projektna dokumentacija isporučuje se u Centar za socijalnu skrb Trogir, na adresu Kneza Trpimira 9, u roku od 45 dana od dana potpisa ugovora.

 

PONUDA

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog II)
 2. Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog III)
 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela.

Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osigurnje, njegova ponuda neće se razmatrati, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza ponuditelju nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 1. Važeće rješenje Hrvatske komore arhitekata za ovlaštenog inžinjera arhitekture,
 2. Važeće rješenje Hrvatske komore inžinjera građevinarstva za ovlaštenog inžinjera građevinarstva;
 3. Važeće rješenje Hrvatske komore inžinjera strojarstva za ovlaštenog inžinjera strojarstva
 4. Važeće rješenje inžinjera elektrotehnike za ovlaštenog inžinjera elektrotehnike
 5. Popis projekata (reference) u posljednje dvije godine

Način dostave ponude:

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja, na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimiara 9, 21220 Trogir ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – NE OTVARAJ“

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju isključivo na navedenu adresu najkasnije do 30.rujna 2020.g. do 11.00 sati.

Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele ponude te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacjom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Cijena ponude:

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

 

Kriterij za odabir ponude

Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriterij ocjenjivanja – udjeli (ukupno 100 bodova)

 1. Iskustvo i kadrovska sposobnost u 2020.godini i tijekom 5 godina koje prethode 2020.godini – ključni stručnjaci ponuditelja u istim ili sličnim predmetima ugovora kao što je predmet nabave, 80% (maksimalno 80 bodova)
 1. Financijska ponuda 20% (maksimalno 20 bodova)

– ponuđena cijena (20 bodova)

Bodovanje:

 1. Iskustvo i kadrovska sposobnost – ključni stručnjaci ponuditelja

Stručnjak 1 – Glavni projektant – 40 bodova

Stručnjak 2 – projektant konstrukcije – 20 bodova

Stručnjak 3 – projektant strojarskih instalacija – 10  bodova

Stručnjak 4 – projektant elektroinstalacija – 10 bodova

 

Navedene vrijednosti su najveće moguće i njihov ukupni zbroj iznosi 80.

Pojedinačno bodovanje obavlja se na slijedeći način

Stručnjak 1

Sudjelovanje u svojstvu glavnog projektanta na projektima adaptacije i/ili rekonstrukcije prilaže se i boduje popis projekta minimalne površine 300 m2 BRP – 40

bodova.

Ponude se vrednuju prema ponudi s najvećim ukupnim brojem (maksimalno 5)

referenci, prema formuli: =(Xp/Xmax) x 40

pri čemu su

Xp – broj referenci iz promatrane ponude

Xmax – maksimalan broj referenci (5)

Stručnjak 2

Sudjelovanje u svojstvu projektanta konstrukcije na projektima adaptacije i/ili rekonstrukcije zgrade javne namjene ili višestambene zgrade, prilaže se i boduje popis projekta minimalne provršine 300 m2BRP-a – 20 bodova.

Ponude se vrednuju prema ponudi s najvećim ukupnim brojem (maksimalno 5) referenci prema formuli: = (Xp/Xmax) x 20

Pri čemu su:

Xp – broj referenci iz promatrane ponude

Xmax – maksimalan broj referenci (5)

Stručnjak 3

Sudjelovanje u svojstvu projektanta strojarskih instalacija zgrada javne namjene i/ili višestambene zgrade, prilaže se i boduje popis projekata minimalne površine 300 m2 BRP-a-10 bodova.

Ponude se vrednuju prema ponudi s najvećim ukupnim brojem (maksimalno 5 referenci, prema formuli:= (Xp/Xmax) x 10

Pri čemu su:

Xp- broj referenci iz promatrane ponude

Xmax – maksimalan broj referenci (5)

Stručnjak 4

Sudjelovanje u svojstvu projektanta elektroinstalacija zgrada javne namjene ili višestambenih zgrada, prilaže se i boduje popis projekata minimalne površine 300 m2 BRP-a – 10 bodova.

Ponude se vrednuju prema ponudi s najvećim ukupnim brojem (maksimalno 5) referenci, prema formuli:= (Xp/Xmax) x 10

Pri čemu su:

Xp- broj referenci iz promatrane ponude

Xmax – maksimalan broj referenci (5)

 

 1. Financijska ponuda

Cijena – 20 bodova

Ponuda s najniže ponuđenom cijenom dobiva 20 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli: =(Ymin/Yp) x 20

Pri čemu su

Yp – cijena iz promatrane ponude

Ymin – najniža cijena ( iz ponude koja ima najmanju ponuđenu cijenu)

Nakon što se za svakog ponuditelja utvrdi bodovna vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se svi bodovi dodijeljeni po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za svakog pojedinog ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji će ostvariti ukupni najveći broj bodova prema svim navedenim kriterijima.

U slučaju da dvije ili više ponuda ostvare jednak broj bodova, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Rok valjanosti ponude

60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Naručitelj se obvezuje naručene i neosporno izvršene usluge platiti virmanom u zakonskom roku.

Naručeni poslovi moraju biti izvršeni u rokovima utvrđenim međusobnim ugovorom, a najkasnije 45 dana od dana potpisa ugovora.

Na računu mora biti naveden broj ugovora  prema kojem je naručena predmetna usluga.

Dodatne informacije i objašnjenja te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj će nastojati, ali nema obvezu odgovoriti na upit ponuditelja. Dodatne informacije i objašnjenja naručitelja će se objaviti na isti način kao i poziv za dostavu ponuda.

Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.

        NABAVA glavni projekt – poziv za dostavu ponude.pdf                       


                                                            

Pružanje usluga vanjskog stručnjaka za provedbu nabave za projekt KK.08.1.3.04.0007

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
KLASA: 406-01/20-02/5
URBROJ: 2184/06-01/19-20-19
Trogir, 03.09.2020.g.

Temeljem čl.26. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D L U K U
O odabiru najpovoljnije ponude za pružanje Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj-zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

Acta, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Daniel Stipić, Bana Jelačića 7, 34308 Jakšić – (cijena ponude bez PDV-a 26.000.00 kuna, PDV-e: 0,00 kuna, cijena ponude sa PDV-om: 26.000,00 kuna) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

Uputa o pravnom lijeku:
Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

Ravnateljica:
Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:;
1. Svim ponuditeljima
2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
3. Spis- ovdje
4. Pismohrana

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih i strukturnih fondova


NABAVA VANJSKI STRUČNJAK ZA NABAVU – izmjenjen i dopunjen poziv za dostavu ponude.pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
T R O G I R
Trogir, Hrvatskih mučenika 6
KLASA: 406-01/20-02/5
URBROJ: 2184/06-01/19-20-4
Trogir, 30.07.2020.g.

Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se

IZMIJENJENI I DOPUNJENI
POZIV

Za dostavu ponude za pružanje Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:
– Agencija APPA d.o.o., Mostarska 67, Šibenik email: info@agencija-appa.hr
– VADEMECUM j.d.o.o. Put Supavla 13, Split email: vademecumst@gmail.com
– Nedjeljko Kegalj, obrt za usluge vl. Nedjeljko Kegalj, 141. brigade 12, Split email: nedjeljko.kegalj@inet.hr
– Temporis savjetovanje d.o.o., Miramarska cesta 24, 10 kat, Zagreb email: info@temporis.hr

da dostave Centru za socijalnu skrb Trogir ponudu, radi pružanja Usluga vanjskog stručnjaka za provedbu nabave u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.007

Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir
Hrvatskih mučenika 6, Trogir
OIB: 60991875199
Predmet provedbe postupka jednostavne nabave: Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.
Redni broj nabave: 1.2. konto 32379
Procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 HRK
Iznos planiranih sredstava (s PDVom): 50.000,00 HRK
Izvor planiranih sredstava
Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Aktivnost: A 791011 Operativni plan Konkurentnost i kohezija – infrastruktura
Konto: 32379

Vanjski stručnjak treba provesti nabave:
1. Rekonstrukcija (adaptacija) novog prostora CZSS Trogir – Izvođenje radova rušenja i demontaže, zidarski i fasaderski, gips kartonski radovi, izolaterski radovi, soboslikarski i ličilački radovi, keramičarski i podopolagački radovi (procijenjena vrijednost bez PDVa: 607.925,74 kn)
2. Opremanje CZSS Trogir (procijenjena vrijednost bez PDVa:1.335.327,54 kn)
koja nabava je podijeljena u dvije grupe:
A) Oprema prostora (nabava i ugradnja ALU stolarije, unutarnje stolarije (dobava i ugradnja unutrašnjih vrata te nabava, transport i ugradnja protuprovalnih vrata arhive otpornosti na požar), klimatizacija, elektroinstalacije – procijenjena vrijednost bez PDVa: 1.191.953,00 kn.
B) Ostala oprema (prema prijavnom obrascu) procijenjena vrijednost bez PDVa: 143.374,54 kn.

Od stručnjaka za provođenje nabave se traži:
– Izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju tehničkih specifikacija / opisa poslova/ troškovnika / glavnog projekta zaključno do odabira najpovoljnije ponude,
– izrada odluka o imenovanju stručnog povjerenstva,
– kontrola izjava o sukobu interesa,
– objava prethodnog savjetovanja,
– izrada izvješća,
– objava otvorenog postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske,
– komunikacija s gospodarskim subjektima – pojašnjenja i odgovori na upite za pojašnjenja u roku za dostavu ponuda,
– pregled i ocjena ponuda i davanje prijedloga za donošenje odluke o odabiru,
– priprema odluke o odabiru,
– izrada prijedloga ugovora,
– odgovor na pitanja u ex post kontroli.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena uz primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, gdje se mogu koristiti i kriterij kvalitete odnosno dosadašnje reference ponuditelja, operativni troškovi, usluge nakon završetka postupka (ex post kontrola i tehnička pomoć).

Ponuda treba sadržavati:
– ponudbeni list,
– troškovnik,
– dokaz o posjedovanju važećeg certifikata iz područja javne nabave;
– potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana, o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela, sjedišta poslovnog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju duga ( ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a potvrda s iskazanim dugom smatra se urednom samo u slučaju kada ponuditelju nije dopušteno, prema posebnom zakonu, plaćanje navedenih obveza ili je odobrena odgoda plaćanja).

Rok za dostavu ponuda je 10. kolovoz 2020.g. do 12.00 sati, a ponude koje stignu nakon roka neće se razmatrati.

Način dostave ponuda: preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno neposrednom predajom na adresu pisarnice Centra za socijalnu skrb Trogir.

Način i uvjeti plaćanja: virmanom u zakonskom roku po izvršenju usluga.

Naručeni poslovi moraju biti izvršeni u rokovima utvrđenim međusobnim ugovorom.

Ponuda se dostavlja poštom na adresu Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir sa naznakom „Ponuda za Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave – ne otvaraj“ ili neposrednom predajom u zatvorenoj omotnici na adresu pisarnice: Centar za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, sa naznakom „Ponuda za Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave – ne otvaraj“.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.

TROŠKOVNIK.pdf  i   PONUDBENI LIST.pdf

 

NABAVA VANJSKI STRUČNJAK ZA NABAVU – izmjenjen i dopunjen poziv za dostavu ponude.doc

NABAVA VANJSKI STRUČNJAK ZA NABAVU – izmjenjen i dopunjen poziv za dostavu ponude.pdf

Poziv za dostavu ponude 001TROŠKOVNIK.pdf  i   PONUDBENI LIST.pdf


REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

               T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/20-02/5

URBROJ: 2184/06-01/19-20-3

Trogir, 24.07.2020.g.

 

Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se

 

POZIV

Za dostavu ponude za pružanje Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

 

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

da dostave Centru za socijalnu skrb Trogir ponudu, radi pružanja Usluga vanjskog stručnjaka za provedbu nabave u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.007

 

Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

Predmet provedbe postupka jednostavne nabave: Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.

Redni broj nabave: 1.2. konto 32379

Procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 HRK

Iznos planiranih sredstava (s PDVom): 50.000,00 HRK

Izvor planiranih sredstava

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Glava 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 791011 Operativni plan Konkurentnost i kohezija – infrastruktura

Konto: 32379

 

Vanjski stručnjak treba provesti nabave:

 1. Rekonstrukcija (adaptacija) novog prostora CZSS Trogir – Izvođenje radova rušenja i demontaže, zidarski i fasaderski, gips kartonski radovi, izolaterski radovi, soboslikarski i ličilački radovi, keramičarski i podopolagački radovi (procijenjena vrijednost bez PDVa: 607.925,74 kn)
 2. Opremanje CZSS Trogir (procijenjena vrijednost bez PDVa:1.335.327,54 kn)

koja nabava je podijeljena u dvije grupe:

 1. Oprema prostora (nabava i ugradnja ALU stolarije, unutarnje stolarije (dobava i ugradnja unutrašnjih vrata te nabava, transport i ugradnja protuprovalnih vrata arhive otpornosti na požar), klimatizacija, elektroinstalacije – procijenjena vrijednost bez PDVa: 1.191.953,00 kn.
 2. Ostala oprema (prema prijavnom obrascu) procijenjena vrijednost bez PDVa: 143.374,54 kn.

 

Od stručnjaka za provođenje nabave se traži:

 • Izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju tehničkih specifikacija / opisa poslova/ troškovnika / glavnog projekta
 • Vođenje postupka, izrada obveznih zapisnika i priloga, zaključno do odabira najpovoljnije ponude
 • Provjera postupka nabave Ex – post i tehnička pomoć
 • Sudjelovanje u Povjerenstvu za ocjenjivanje ponuda.

 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena uz primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, gdje se mogu koristiti i kriterij kvalitete odnosno dosadašnje reference ponuditelja, operativni troškovi, usluge nakon završetka postupka (ex post kontrola i tehnička pomoć).

 

Ponuda treba sadržavati:

 • ponudbeni list,
 • troškovnik,
 • dokaz o posjedovanju važećeg certifikata iz područja javne nabave;
 • potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana, o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela, sjedišta poslovnog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju duga ( ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a potvrda s iskazanim dugom smatra se urednom samo u slučaju kada ponuditelju nije dopušteno, prema posebnom zakonu, plaćanje navedenih obveza ili je odobrena odgoda plaćanja).

 

Rok za dostavu ponuda je 10. kolovoz 2020.g. do 12.00 sati, a ponude koje stignu nakon roka neće se razmatrati.

 

Način dostave ponuda: preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno neposrednom predajom na adresu pisarnice Centra za socijalnu skrb Trogir.

 

Način i uvjeti plaćanja: virmanom u zakonskom roku po izvršenju usluga.

 

Naručeni poslovi moraju biti izvršeni u rokovima utvrđenim međusobnim ugovorom.

 

Ponuda se dostavlja poštom na adresu Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir sa naznakom „Ponuda za Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave  – ne otvaraj“ ili neposrednom predajom u zatvorenoj omotnici na adresu pisarnice: Centar za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, sa naznakom „Ponuda za Usluge vanjskog stručnjaka za provedbu nabave – ne otvaraj“.

 

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur. ,v.r.


                                                                       

POSTUPCI NABAVE U 2019. GODINI:

 

PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

KLASA: 406-01/19-02/7

URBROJ: 2184/06-01/19-19-10

Trogir, 09.12.2019.g.

 

Temeljem čl.23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

 

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

                                                                                        

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

007 MILETIĆ  d.o.o., Kralja Zvonimira 75, 21220 Solin – (cijena ponude bez PDV-a 32,49 kn po satu rada zaštitara) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis- ovdje
 4. Pismohrana

 

NABAVA ZAŠTITARSKA SLUŽBA – poziv za dostavu ponude 2020

UPUTE PONUDITELJIMA zaštitarska služba 2020.


ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PROLAZNOG DETEKTORA METALA (PORTALA) I RUČNOG DETEKTORA METALA

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

KLASA: 031-07/19-01/1

URBROJ: 2184/06-03/08-19-18

Trogir, 05.09.2019.g.

 

Temeljem čl.23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

 

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Trogir

                                                                                        

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

 

RUBIN – PROMET d.o.o., Zemunička ulica 4, 10000 Zagreb

– cijena ponude bez PDV-a 15.300,00, Iznos PDV-a 3.825,00, Cijena ponude s PDV-om 19.125,00

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis- ovdje
 4. Pismohrana

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU PROLAZNOG DETEKTORA METALA (PORTALA) I RUČNOG DETEKTORA METALA

Detektori metala -poziv za dostavu ponuda 001Detektori metala -poziv za dostavu ponuda 001

     REPUBLIKA HRVATSKA 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 

               T R O G I R 

Trogir, Hrvatskih mučenika 6 

KLASA031-07/19-01/1 

URBROJ: 2184/06-01/19-193 

Trogir, 22.08.2019.g. 

 

              Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se  

POZIV 

Za dostavu ponude za nabavku prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala 

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe: 

 • EUROKOD Pisačić d.o.o.10110 ZAGREB, Rudeška 16
  eurokod@eurokod.hr 
 • Bravarija „PiljekMirkovec 75, 49223 Sv. Kr. Začretje (info@piljek.hr ) 
 • Electronic Security doo, Kroz Smrdečac 7, 21000  Split ( info@ess-split.hr ) 

     

da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Trogir, radi nabavke prolaznog detektora metala (portala) i ručnog detektora metala 

  

Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir 

                                 Hrvatskih mučenika 6, Trogir 

                                 OIB: 60991875199 

Adresa elektroničke pošte: korisnik083@mdomsp.hr  

 

Opis predmeta nabave: prolazni detektor metala (portala) i ručni detektor metala 

 1. Planirana vrijednost nabave može iznositi najviše do 30.000 kuna s PDV-om 
 1. Uvjeti nabave – Ponuda treba sadržavati 
 • Rok izvršenja, način i mjesto 
 • Postavljanje uređaja u funkciju u prostorijama Centra za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, od strane stručne i ovlaštene osobe u roku od osam dana po plaćenom računu, račun se ispostavlja na adresu Centra za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, s naznakom „Račun za predmet nabave: prolazni detektor metala i ručni detektor metala 
 • Cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDVa, cijena ponude s PDV-om 
 • -jamstvo o ispravnosti uređaja  
 1. Ponuda treba sadržavati: ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),  troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), prijedlog Ugovora potpisan od strane ovlaštene osobe 
 1. Dostava ponude: od dana objave na web stranici Centra za socijalnu skrb Trogir, sa naznakom „Ponuda za detektore metala – ne otvaraj“ i to: preporučenom pošiljkom na adresu Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, osobno na adresu Kneza Trpimira 9, Trogir ili emailom na adresu elektroničke pošte korisnik083@mdomsp.hrnajkasnije do 30.08.2019.g. do 11.00 sati. 
 1. Kriterij za odabir ponude : najniža cijena  
 1. Odluka o odabiru ponude biti će dostavljena ponuditeljima nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za nabavku tražene robe. 

  

                                                                                                  RAVNATELJICA: 

                                                                                                   Jasna Jakus, magiur. 


IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE POSLOVNOG PROSTORA

ODLUKA O ODABIRU PONUDE -IDEJNO RJEŠENJE

Odluka o odabiru -idejno rješenje 001

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -IDEJNO RJEŠENJE

     REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/19-02/5

URBROJ: 2184/06-01/19-19-2

Trogir, 19.06.2019.g.

 

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se

 

POZIV
ZA DOSTAVU PONUDE

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE POSLOVNOG PROSTORA, IZRADU TROŠKOVNIČKIH STAVKI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI TE PROCIJENJENA VRIJEDNOST TIH RADOVA, U SKLOPU PRIPREME PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA FINANCIRANJE IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

–          Čiovo d.o.o., Špira Puovića 16, 21220 Trogir ( ciovo.doo@gmail.com)
– BILOTA INŽENJERING d.o.o., Hrvatskih žrtava 130, 21218 Seget Donji (bilota@vjestak-st.com)

 

da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Trogir, radi izrade idejnog rješenja rekonstrukcije, adaptacije poslovnog prostora, izradu troškovničkih stavki radova na rekonstrukciji i adaptaciji te procijenjene vrijednosti tih radova, u sklopu pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Naručitelj je: Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

 

Opis predmeta nabave:

 

Poziv na dostavu projektih prijedloga pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ planira se objaviti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014 – 2020“

Cilj i svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu uređenja i rekonstrukcije, adaptacije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

 

Centar za socijalnu skrb Trogir planira se prijaviti na gore navedeni poziv.

 

Odabrani ponuditelj će utvrditi idejno rješenje rekonstrukcije, adaptacije poslovnog prostora, izradu troškovničkih stavki radova na rekonstrukciji i adaptaciji te procijenjenu vrijednost tih radova, u sklopu pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Aktivnosti koje se očekuju od ponuditelja:

Utvrditi idejno rješenje rekonstrukcije, adaptacije poslovnog prostora;
Izraditi troškovničke stavke radova na rekonstrukciji adaptaciji te procijenjenu vrijednost tih radova.
Uvid u predmet Nabave:

 

Obilazak i pregled nekretnine koja je predmet ovog Poziva, održat će se 28. lipnja 2019.g. s početkom u 09,00 sati na adresi Balančane 6, Trogir.

 

Sadržaj ponude:

Osim financijske ponude nije potrebno dostavljati dodatnu dokumentaciju.

Ponudbeni iznos mora uključivati sve troškove koje ponuditelj može imati te ne može naknadno potraživati dodatne iznose (npr. trošak putovanja i sl. )

 

Procijenjena vrijednost nabave usluge

 

Procijenjena vrijednost u okvirima je jednostavne nabave i iznosi 20.000 kn bez PDV-a.

 

Plaćanje:

Ponuditelj će po obavljenom poslu izdati račun s rokom dospijeća od 30 dana po zaprimanju računa od strane naručitelja, te naručitelj preuzima obvezu plaćanja istog.

 

Kriterij za odabir ponude:

 

Najniža cijena ponude.

 

Rok i način za dostavu ponude:

 

Ponuda se dostavlja do 01.07.2019.g. do 12.00 sati na elektroničku adresu korisnik083@mdomsp.hr

 

Kontakt podaci:

Za dodatna pitanja i pojašnjenja kontaktirati naručitelja na adresu el. pošte korisnik083@mdomsp.hr

 

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.


POSTUPCI NABAVE U 2018. GODINI:

PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

Nakon provedenog postupka javne nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir odabran je kao najpovoljniji ponuditelj

EURO CONTEGO d.o.o., Matice Hrvatske 22, 21000 Split.

Poziv za dostavu ponude
Upute ponuditeljima

POSTUPCI NABAVE U 2017. GODINI:

PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE

Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001

Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 001Pružanje usluga tjelesne zaštite -nabava 002

 

 


 

POSTUPCI NABAVE ZA 2014. GODINU:

O G L A S I 

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

21220 Trogir, Hrvatskih mučenika 6

OIB: 60991875199

Tel/fax: 021/881-088 i tel: 021/797-386

e-mail: korisnik083@mspm.hr web: www.czss-trogir.hr

Trogir, 14.02.2014.

POSLOVNI (UREDSKI) PROSTOR

za rad Centra za socijalnu skrb Trogir

– traži se

Molimo zainteresirane zakupodavce sa područja grada Trogira da nam dostave ponudu za zakup poslovnog (uredskog) prostora za rad Centra za socijalnu skrb Trogir veličine 130 do 260 m2, po mogućnosti smještenog u prizemlju, odnosno da je osiguran prilaz objektu bez arhitektonskih prepreka i sa ulazom kojim je omogućen nesmetan ulazak osoba sa invaliditetom odnosno drugim teže pokretnim osobama.

Poželjno je i više osiguranih parkirnih mjesta.

Pisane ponude molimo dostaviti do 28.02.2014. na adresu Centra za socijalnu skrb Trogir.

 

O odabiru ponude biti ćete izviješteni u daljnjem roku od 30 dana.

 

Sa štovanjem!

Ravnateljica:

Ankica Borčić, mag.soc.rada           __________________________________________________________________________________________________________________

POSTUPCI NABAVE ZA 2013. GODINU:

O G L A S I 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

21220 Trogir, Hrvatskih mučenika 6

OIB: 60991875199

Tel/fax: 021/881-088 i tel: 021/797-386

e-mail: korisnik083@mspm.hr web: www.czss-trogir.hr

Trogir, 04.11.2013.

PREDMET: UPIT ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE NA RADU

Štovani, molimo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje usluga zaštite na radu.

Centar za socijalnu skrb Trogir je registriran za obavljanje specifične djelatnosti: Socijalna skrb i ima 14 djelatnika u radnom odnosu na 1 lokaciji (stara gradska jezgra) na 1. katu obiteljske zgrade u 5 uredskih prostorija ukupne površine cca 120 m2.

 

1. Naručitelj usluga (Centar za socijalnu skrb Trogir) povjerava izvršitelju usluga da za njega obavlja poslove zaštite na radu u smislu odredbi članka 19. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09) i čl. 5 st. 2. Pravilnika o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (NN br. 114/02)

2. Usluge bi se obavljaju na adresi naručitelja u Trogiru, Hrvatskih mučenika 6,

3. računi bi se izdavali zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec

4. rok plaćanja je 30 dana od dana ispostave računa

5. Ugovor se sklapa na rok od 01.01.2014. do 31.12.2014.

 

Molimo da nam dostavite ponude do 30.11.2013. godine.

O odabiru ponude biti ćete izviješteni u daljnjem roku od 30 dana.

 

Sa štovanjem!

Ravnateljica:

Ankica Borčić, mag.soc.rada           __________________________________________________________________________________________________________________

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

21220 Trogir, Hrvatskih mučenika 6

Tel/fax: 021/881-088 i tel: 021/797-386

e-mail: korisnik083@mspm.hr web: www.czss-trogir.hr

Trogir, 14.11.2013.

 

UPIT ZA PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE                            

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine.

Centar za socijalnu skrb Trogir je registriran za obavljanje specifične djelatnosti: Socijalna skrb te su mu i korisnici iz socijalno ugroženih skupina kao i problematičnog ponašanja.

 

1. Usluge bi se obavljaju na adresi naručitelja u Trogiru, Hrvatskih mučenika 6, svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) u vremenu od 07.00 do 15.00 sati (8 sati dnevno), i to sa jednim zaštitarom (mjesečno od 160 do 184 radna sata).

U svom radu u prostorijama Centra za socijalnu skrb Trogir se obavljaju i vještačenja korisnika socijalne skrbi, i to neposredno nakon radnog vremena, u pravilu četvrtkom (i to ne svaki tjedan), u trajanju sat-dva, sa početkom od 15.00 sati.

Radi se o mjesečnim potrebama od ukupno 2 pa do najviše 8 radnih sati.

2. računi bi se izdavali zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec

3. rok plaćanja je 30 dana od dana ispostave računa

4. Ugovor se sklapa na rok od 01.01.2014. do 31.12.2014.

5. Zaštitar/ka će reagirati na konfliktnu situaciju po pozivu stručnog radnika te u slučaju okolnosti poput vikanja, prijetnji, vrijeđanja, bacanja stvari i slično na način sukladan profesionalnom znanju i etici, vodeći računa o specifičnosti djelatnosti koju obavlja Centar.

 

O odabiru ponude biti ćete izviješteni u roku od 30 dana.

Sa štovanjem!

Ravnateljica:

Ankica, Borčić, mag.soc.rada

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!