Natječaji

natječaji

 

 

TRENUTNO JE OTVOREN JEDAN NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 112-03/20-01/3

URBROJ:2184/06-01/19-20-2

Trogir, 24.08.2020.g.

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim sluižbama (NN br. 128/17, 123/2019) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, a uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/20-02/333, URBROJ: 519-04-2-1-2/6-20-2, od 09. srpnja 2020., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:

· završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

· 12 mjeseci radnog staža na poslovima socijalnog radnika

· položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)

· da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

· životopis (vlastoručno potpisan)

· preslik domovnice

· preslik diplome

· preslik osobne iskaznice

· preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

· preslik dopusnice za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

· potvrdu o radnom iskustvu na stručnim poslovima socijalnog radnika (potvrda mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ili preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu )

· potvrda o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i /ili ispis elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa o radnom stažu i njegovom trajanju koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

· uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti kod zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisana člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Minitarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.

Izabrani kandidat prima se u radni odnos uz obvezan probni rok od šest (6) mjeseci.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u ”Narodnim novinama”, s naznakom: ”Prijava na javni natječaj – socijalni radnik” pismeno na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir ili neposrednom predajom na adresu pisarnice Centra za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 8, 21220 Trogir.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Trogir pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pismenom provjerom znanja i/ili provođenjem intervjua), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir: http://czss-trogir.hr/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Trogir

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!