Natječaji

natječaji

 

 

TRENUTNO NEMA OTVORENIH NATJEČAJA

 

Objavljeno u Narodnim novinama dana 25.11.2020. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

Upravno vijeće

KLASA: 023-01/20-01/6

URBROJ: 2184/06-02/13-20-5

Trogir, 05.11.2020.g.

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93,29/97,147/99 i 35/08, 127/19), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 98/2019 i 64/2020) i čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Trogir, na sjednici održanoj dana 05.11.2020.g. donosi

O D L U K U

I

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelj-a/ice Centra za socijalnu skrb Trogir.

II

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93,29/97,147/99 i 35/08, 127/19), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 98/2019 i 64/2020) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, Upravno vijeće Centra temeljem svoje Odluke od 05.11.2020.g. raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelj-a/ice

Centra za socijalnu skrb Trogir

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo,

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Trogir, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja centra sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– dokaz o stručnoj spremi

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca)

– potvrdu o položenom stručnom ispitu

– domovnicu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana

– životopis.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine 121/07 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natjecati se mogu osobe obaju spolova.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat-i/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Trogir da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika br. 6, 21220 Trogir ili neposrednom predajom na adresu pisarnice Centra za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimira 9, Trogir, u zatvorenoj omotnici, sa naznakom « Javni natječaj za ravnatelj-a /icu – ne otvarati», u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

III

Natječaj će se objaviti u službenom glasilu RH – Narodnim Novinama, stranicama HZZZ -a, na web stranici Centra za socijalnu skrb Trogir kao i u dnevnim novinama – Slobodnoj Dalmaciji.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ana Belas, prof.predšk.odgoj

DOSTAVITI:

1. Računovodstvo

2. Evidencija

3. Pismohrana

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!