Natječaji

natječaji

 

 

TRENUTNO JE JEDAN OTVOREN NATJEČAJ 

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj objavljen u Narodnim Novinama dana 11.09.2019. godine,  NN 85/2019, (5198), oglasni dio, natječaji za radna mjesta, 11.9.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                  TROGIR

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 112-02/19-01/4

URBROJ:2184/06-01/19-19-2

Trogir, 06.09.2019.g.

 

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim sluižbama (NN br. 128/17) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, a uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/19-02/402, URBROJ: 519-04-2-1-2/6-19-2, od 26. kolovoza 2019., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

pravnik/ica – 1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 6 mjeseci

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 12 mjeseci radnog staža na poslovima pravnika
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17)

 

Uz pisanu prijavu koja mora sadržavati i adresu elektroničke pošte, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik vozačke dozvole
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu o radnom iskustvu na stručnim poslovima pravnika ( preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadržava vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i /ili ispis elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa o radnom stažu i njegovom trajanju koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti kod zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze (rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja, evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisana člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Minitarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Na stručnog radnika koji u vrijeme prijave na natječaj u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određene za pripravnički staž, primijenit će se odredbe članka 217. Zakona o socijalnoj skrbi samo u onom slučaju kad se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava sve tražene uvjete.

Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.

Izabrani kandidat prima se u radni odnos uz obvezan probni rok od šest (6) mjeseci.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u ”Narodnim novinama”, s naznakom: ”Prijava na javni natječaj – pravnik” na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Trogir pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pismenom provjerom znanja i/ili provođenjem intervjua), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonskim putem. Ako kandidat ne pristupi pismenoj provjeri znanja i/ili provođenju intervjua, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.

 

 

Centar za socijalnu skrb Trogir

 

 

 

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!